ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-11-15

 • ПсэупIэкIэ  къызэрагъэпэщ
 • Адыгей.Республикэм илъэсым и кIэм ирихьэлIэу сабий зеиншэу 170-рэ псэупIэкIэ къызэрагъэпэщынущ, абыхэм ящыщу 145-м псэупIэхэр иратащ. А Iуэхум сом мелуани 146,7-рэ хухахащи, абы щыщу мелуан 15-р федеральнэ бюджетым къыхэкIащ.
 •  
 • «Дэ сыт хуэдэ Iэмалхэри къэдгъэсэбэпын хуейщ, сабий зеиншэхэм теухуа федеральнэ программэр нэщIысауэ дгъэзэщIэн папщIэ. Псом япэращи, ахъшэр тэмэму къэгъэсэбэпыпхъэщ», — жиIащ республикэм и    Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат.
 • Адыгэ Республикэм УхуэныгъэмкIэ, транспортымкIэ, гъуэгухэмкIэ и министерствэм къызэритымкIэ, мы гъэм псэупIэхэр къащэхун папщIэ субсидие яIэрыхьащ унагъуэщIэ 264 -м.
 •  
 • Нэгъабэрейм  ефIэкIыу
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм и промышленностым къыщIигъэкIым 2017  гъэм и щIышылэ-фокIадэ мазэхэм процент 12-кIэ хэхъуащ, илъэс кIуам и апхуэдэ пIалъэм елъытауэ.
 •  
 • Республикэм Промышленностымрэ сатумкIэ и министерствэм къызэритымкIэ, ар къыпэкIуащ промышленнос-тым ехьэлIа экономикэ лэжьыгъэ лIэужьыгъуиплIым щыщу щым. А мазэхэм езыхэм къыщIагъэкIауэ нэгъуэщI щIы-пIэ ирагъэшахэм, зэфIагъэкIа лэжьыгъэхэмрэ Iуэхутхьэбзэхэмрэ къыпэкIуащ сом мелард 36,6-рэ (2016 гъэм и мазибгъум сом мелард 27,8-рэ хъуауэ аращ). Процент 28,9-кIэ хэхъуащ энергетикэ IэнатIэм къыщалэжьами.
 • УЭРДОКЪУЭ  Женя.