ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Куэд щызэхэухуэна зэхыхьэхэр

2017-11-14

 • Хабзэ хъуауэ, ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу Урысейм и щIыналъэ куэдым щекIуэкI, «Гъуазджэхэм я жэщ» зыфIаща Iуэхум ди республикэри жыджэру хэтащ. «Гъуазджэм дызэкъуегъэувэ» къыхуеджэныгъэм щIэт зэхыхьэхэр (выставкэхэр, мастер-классхэр, концертхэр, киногъэлъэгъуэныгъэхэр) Налшык къалэм и утыку зэмылIэужьыгъуэхэм щрагъэкIуэкIащ. Ар къызэригъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм.
 •  
 • Iуэху дахэр щрагъэжьащ Сабийхэм я республикэ библиотекэм, ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэм. «Гъуазджэм дызэкъуегъэувэ» тхыдэ дерсым хыхьэу, Налшык къалэм и гимназие №14-мрэ №75-мрэ я еджакIуэхэр хагъэгъуэзащ Минин Кузьмарэ Пожарский Дмитрийрэ зэрахьа лIыгъэм.
 • НыбжьыщIэхэм я республикэ библиотекэм, Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэм, сабийхэм папщIэ «Кавказ» зыгъэпсэхупIэм къыщызэригъэпэщащ гъэлъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэрэ интерактивнэ викторинэрэ.
 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм,  къалэдэсхэм программэ гъэщIэгъуэн къащыпэплъэрт. Ар къызэрагъэпэщащ музеймрэ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым и «Продюсерство» къудамэм и студентхэу Челикин Артёмрэ Ажэгъуей Заринэрэ.
 • Декоративно-прикладной гъуазджэм дихьэххэм Iэмал яIащ зи IэщIагъэм хуэIэзэхэу Къарей Элинэ, Аппаевэ Дианэ, Къумыкъу Зулихъан, Къардэн Аидэ, Ефремов Станислав сымэ я мастер-классхэм зрагъэхьэлIэну икIи щIэ куэдым зыхагъэгъуэзэну. Абыхэм ягу дыхьащ щыгъэ цIыкIухэмкIэ зэIуща гъуазджэ хьэпшыпхэр, сурэтхэр, нэгъуэщIхэри.
 • Музейм и пэшым щагъэуват «Гъуазджэхэм я панорамэ» арт-проекцэмрэ «Абджым пэрыс цIыхухэр» перформансымрэ. Ахэр теухуат иджырей цIыхухэм я гъащIэм къыгуэхыпIэ имыIэу электрон Iэмэпсымэхэр зэрыхэпщIам. Зэхыхьэм кърихьэлIахэм «Гармония» IуэхущIапIэм игъэува плIанэпэхэм деж сурэтхэр щызытрагъэхащ.
 • Пшыхьыр ягъэдэхащ икIи къызэхуэсахэм я нэгу зрагъэужьащ республикэм и артистхэмрэ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым и егъэджакIуэхэмрэ студентхэмрэ. Зэхыхьэ гуапэм и кIэухым ягъэлъэгъуащ режиссёр Шазелл Дэмьен и «Ла-Ла-Ленд» мюзиклыр.
 •  Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм щеджэ и пэшым Iуэхум теухуа видеонэтынхэр щагъэлъэгъуащ икIи «Кавказым и усыгъэ» киногъэлъэгъуэныгъэм хыхьэу Кавказым и тхакIуэ цIэрыIуэхэм я гъащIэмрэ я гуащIэмрэ теухуа фильмхэр утыку къыщрахьащ.
 • Къэрал Музыкэ театрым зыкъыщагъэлъэгъуащ республикэм и уэрэджыIакIуэхэм, артистхэм, балетым и къэфакIуэхэм.
 • «Гъуазджэхэм я жэщ» урысейпсо Iуэхур къызэзыгъэпэщахэм къыхагъэщащ абы мыхьэнэшхуэ зэриIэр икIи ар илъэс къэс ирагъэкIуэкIыну зэрамурадыр. Зэхыхьэхэм цIыхушхуэ къекIуэлIащ. Нэхъыщхьэращи, программэхэр гукъинэж, щIэщыгъуэ псоми ящыхъуащ.
 • ТЕКIУЖЬ  Заретэ.
 • Сурэтхэр Толгуров Чэмал  трихащ.