ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-11-11

 • Жып телефонхэр ират
 •  
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Республикэм и щыхьэр Черкесск Iуэху гуапэ щекIуэкIащ. Нэфхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм (ВСО) и къалэ къудамэм хэт цIыху 38-м тыгъэ хуащIащ Iэмал щхьэхуэхэмкIэ къызэгъэпэща жып телефонхэмрэ ноутбукхэмрэ.
 •  
 • — «Доступная среда» программэм ипкъ иткIэ илъэс етIуанэ хъуауэ дахуоупсэ зи нэхэм фIыуэ ямылъагъухэм.  Нэгъабэ яттащ жып телефон 76-рэ. ЗэрыжаIэмкIэ, мы Iэмэпсымэхэр сэбэпышхуэ къахуохъу. Мы гъэм яIэрыдгъэхьащ жып телефон 36-рэ, студентитIым ноутбук зырыз, — жиIащ КъШР-м лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Хубиевэ ФатIимэ.
 •  
 • Лъэрыжэ къэжыхьыпIэ яухуэнущ
 •  
 • Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэтащхьэ Темрезов Рашид лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Урысей Федерацэм спорт IуэхухэмкIэ, туризмэмрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ и вице-премьер Мутко Виталий.
 •  
 • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Карачаевск «Ледовый дворец» жыхуаIэм хуэдэ щыухуэнымрэ «Саулук» стадионыр зэгъэпэщыжынымкIэ къыдэIэпыкъунымрэ. Мутко Виталий арэзы техъуащ IуэхуитIми. Темрезов Рашид къызэрыхигъэщамкIэ, абыхэм теухуа дэфтэрхэр ягъэхьэзыращ, ахэр зыхиубыдэ программэхэм хэтыну тхылъхэр ирагъэхьынущ. КъулыкъущIэхэр тепсэлъыхьащ Черкесск дэт «Нарт» стадионыр зыхуей хуэгъэзэнми.
 •  
 • ЩIымахуэм зыхуагъэхьэзыр
 •  
 • Адыгей. Адыгейм жыджэру зыщыхуагъэхьэзыр щIымахуэ мазэхэмрэ илъэсыщIэ зыгъэпсэхугъуэ махуэ-хэмрэ зыплъыхьакIуэ, зыгъэпсэхуакIуэ къахуэкIуэнухэм.
 •  
 • Республикэм и турIуэхущIапIэхэм ягъэхьэзыращ лыжэ, Iэжьэ къежэхыпIэхэр, снегоход, уеблэмэ шы хуеинухэм ахэр ягъуэтынущ. Республикэм Туризмэмрэ курортхэмкIэ и комитетым къызэритымкIэ, Адыгейм зыщызыгъэпсэхухэм я бжыгъэр мы гъэм мин 430-м щхьэдэхынущ.
 •  
 • УЭРДОКЪУЭ  Женя.