ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Я зэфIэкIхэмкIэ щызохъуажэ

2017-11-11

  • Экстремизмэр профилактикэ щIынымрэ щIалэгъуалэ политикэр пхыгъэкIынымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и гъэзэщIакIуэ властым и къудамэхэм я лэжьыгъэр зэгъэуIунымкIэ КъБР-м и министерствэр я щIэгъэкъуэну, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щIэныгъэ щрагъэгъуэт и организацэхэм гъэсэныгъэ IуэхухэмкIэ я IэщIагъэлIхэмрэ студент самоуправленэхэм я пашэхэмрэ папщIэ, Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щрагъэкIуэкIащ «ЩIалэгъуалэр терроризмэмрэ экстремизмэмрэ зэращыхъумапхъэр» зыфIаща семинар.
  •  
  • Абы хэтащ республикэм и прокуратурэм, КъБР-м ис муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм, урыс православнэ члисэм я лIыкIуэхэу Ержыб Хь., Сыжажэ А., Бобылёв В. сымэ, апхуэдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ МВД-м, Урысейм и ФСБ-м и щIыналъэ управленэм щыщхэр. ЗэIущIэр фIэхъускIэ къызэIуахри, семинарым кърихьэлIахэм псалъэ гуапэкIэ зыхуагъэзащ, иужькIэ республикэм щыщыIэ щытыкIэр зыхуэдэм, щIалэгъуалэ политикэр пхыгъэкIыным, экстремизмэмрэ терроризмэмрэ япэщIэтыным хуэунэтIауэ прокуратурэм и къудамэхэмрэ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэхэмрэ нэхъыщхьэу зэфIагъэкIахэм теухуауэ доклад кIэщIхэр ящIащ.
  • КъыкIэлъыкIуэу «Мамырыгъэм ухуэзышэ гъуэгур кIыхьт» («Долгая дорога к миру») жыхуиIэ документальнэ фильмыр ягъэлъэгъуащ, я Iуэху еплъыкIэхэмкIэ, я гупсысэхэмкIэ зэхъуэжащ. ГъащIэм и лъэныкъуэ псоми ехьэлIа, гъэтIылъыпIэ зимыIэ Iуэхугъуэхэр сыхьэтитIым нэблагъэ-кIэ зэпкърахащ. Зыхуей жэуапхэр нэгъэсауэ ягъуэтащ, апхуэдэу республикэм и щIалэгъуалэ жыджэрхэм я зэфIэкIыр нэхъыфIу къэгъэсэбэпынымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэр ягъэнэIуащ. Псом хуэмыдэу, гулъытэ хэха хуащIащ хабзэншагъэхэм, экстремизмэм и идеологием ныбжьыщIэхэр демыгъэшэхыным, терроризмэмрэ экстремизмэмрэ профилактикэ щIыным хуэгъэпса Iуэхугъуэхэм щIалэгъуалэр зэпымыуэ хэшэн зэрыхуейм.
  • Псалъэмакъыр гъэщIэгъуэну, удихьэхыу екIуэкIащ. Илъэс къэс апхуэ-дэ семинархэр къызэрагъэпэщыну, республикэм терроризмэмрэ экстремизмэмрэ щымыгъэIэным теухуа лэжьыгъэм щIалэгъуалэ жыджэрхэр дяпэкIэ зэрыхэтыну щIыкIэр яубзыхуну унафэ къащтащ.
  •  
  • КъБР-м и прокуратурэм
  • и  пресс-IуэхущIапIэ.