ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тхыдэм и гъуджэ

2017-11-10

 • СурэтыщI ГъуазджэхэмкIэ музейм щокIуэкI «Революция 1917 года. События и люди» выставкэр.
 •  
 • Музейм и унафэщI Ремхен Еленэ къыхигъэщащ Октябрь революцэм теухуа лэжьыгъэхэр къэралым, республикэм я сурэтыщI, усакIуэ, тхакIуэ куэдым я Iэдакъэ къызэрыщIэкIар. Революцэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу утыку кърахьащ фондым щахъумэ сурэтхэр. Ремхен жи-Iащ XX лIэщIыгъуэм къэралым къыщыхъуа зэхъуэкIыныгъэхэм щIэблэр хэгъэгъуэзэнымкIэ тхыдэм и гъуджэ а лэжьыгъэхэр къызэрыщхьэпэнур, я IуэхущIапIэм ныбжьыщIэхэр кърашэлIэну зэрыщыгугъыр.
 • — ЛIэщIыгъуэкIэ узэIэбэкIыжмэ, къэхъуа революцэмрэ цIыхубэр абы зэрыIущIамрэ мы лэжьыгъэхэм хуэдэу уи нэгу къыщIэзыгъэхьэ къэгъуэтыгъуейщ. Дэтхэнэ зы сурэтри узыгъэгупсысэщ, телъыджэщ, — жиIащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин выставкэр къыщызэIуихым. — Тхыдэм и напэкIуэцI гузэвэгъуэхэм къытрамыгъэзэжыну, къэралым мамырыгъэрэ гуфIэгъуэрэ илъыну, ар ефIэкIуэну, зиужьыну ди гуапэщ!
 • Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм, хабзэхъумэ органхэм я зэгухьэныгъэу Налшык къалэм щыIэм и унафэщI Абдуллаев Мустэфа гъэлъэгъуэныгъэр къызэзыгъэпэщахэм фIыщIэ яхуищIащ. Абы жиIащ тхыдэм и пэжыр щIэблэм ирагъэджыну, дерс къыхрагъэхыну, лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэм, пщIэм, мамырыгъэм щIапIыкIыну зэракъалэныр. Абдуллаевым выставкэм кърихьэлIахэр къыхуриджащ къэралым и блэкIар IэщIыб ямыщIыну, зэрыхъукIэ гулъытэ нэхъыбэ хуащIыну.
 • Коммунист партым и Къэбэрдей-Балъкъэр рескомым и секретарь, КъБР-м и Парламентым и депутат Къэнэмэт Замир зи лIыкIуэ IуэхущIапIэм къыбгъэдэкIыу КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм фIыщIэ хуищIащ республикэм и щIыналъэхэм, къалэхэм, къуажэхэм я курыт еджапIэхэм, библиотекэхэм, музейхэм, ЩэнхабзэмкIэ унэхэм Октябрь революцэм теухуа программэхэр, конференцхэр, зэхыхьэхэр зэрыщрагъэкIуэкIым папщIэ. Апхуэдэу музейм и лэжьакIуэхэм псалъэ гуапэхэр яжриIащ къэралым и блэкIам ухэзышэ лэжьыгъэхэр зэрагъэлъагъуэм, тхыдэр гулъытэншэ зэрамыщIам папщIэ.
 • Щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм я профсоюзым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ зэгухьэныгъэм и унафэщI, УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Дау Марьянэ къытеувыIащ революцэм и ужькIэ республи-кэм зэхъуэкIыныгъэхэмрэ ехъу-лIэныгъэхэмрэ къызэрыщыхъуам, зэфIэкI зиIэу щIыналъэм ис цIыху куэд цIэрыIуэ зэрыхъуам, щIэныгъэншагъэр зэрагъэкIуэдам, лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэм зэрызрагъэужьам, егъэджэныгъэ, щэнхабзэ, гъуазджэ IуэхущIапIэхэр къызэрызэIуахам, нэгъуэщIхэми. Даум жиIащ гъэлъэгъуэныгъэм хагъэхьа лэжьыгъэхэм къыщыгъэлъэгъуа цIыхухэр гугъуехьхэм къазэрыпимыкIуэтар.
 • Искусствовед Сындыку Нелли зэхыхьэм зыкърезыгъэхьэлIахэр хигъэгъуэзащ выставкэм щагъэлъагъуэ сурэтхэр зи Iэдакъэ къыщIэкIа художникхэр XX лIэщIыгъуэм къэралым къыщыхъуа зэхъуэкIыныгъэхэм игъэгузавэу зэрыщытам, тхыдэм и пэжыр къагъэлъэгъуэну ахэр зэрыхущIэкъуам. Абы зэIущIэм хэтхэм и гугъу яхуищIащ и щхьэгъусэ сурэтыщI Сындыку Анатолэ республикэм и революционер цIэры-
 • Iуэхэу Гъурф зэкъуэшхэм ятриухуа сурэтым икIи абыхэм яригъэцIыхуащ Гъурф зэкъуэшхэм я щIэблэу выставкэм къекIуэлIахэр.
 • Музейм и фондым и хъумакIуэ нэхъыщхьэ, Урысейм и цIыхубэ IэпщIэлъапщIэ Моккаев Владимир къыхигъэщащ республикэм и сурэтыщIхэм къащIэна, гъуазджэм и хъугъуэфIыгъуэхэр яхъумэну, абыхэм цIыхухэр щагъэгъуэзэну зэракъалэныр.
 • КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Темыркъан Геннадий тхыдэр зыщагъэгъупщэ зэрымыхъунур жиIащ икIи музейм и лэжьакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ, гъэлъэгъуэныгъэр къызэрызэрагъэпэщам папщIэ.
 • ТЕКIУЖЬ Заретэ.
 • СурэтхэрТолгуров Чэмалтрихащ.