ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нэхъ пасэу зэрыщIидзам къыхокI

2017-11-10

  • Ди газетым зэрытетащи, «Iуащхьэмахуэ» зыгъэпсэхупIэ АО-м мыгъэрей щIымахуэ бгы-лыжэ лъэхъэнэр щэкIуэгъуэм и 5-м къызэIуихащ. Ар нэгъабэрейм елъытауэ зы мазэкIэ нэхъ пасэщ.
  •  
  • БлэкIа зыгъэпсэхугъуэ махуищым Бахъсэн и псыхъуащхьэхэм куэду къэкIуащ бгы лыжэрэ сноубордкIэ къэжыхьыныр зи щIасэхэр. Абыхэм я нэхъыбапIэр ди къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIащ.
  • Азау хуейм щыIэ билетщапIэхэм деж пщэдджыжьыпэм къыщыщIэдзауэ туристхэмрэ спортсменхэмрэ чэзууэ щызэхэуващ. Мы махуэхэм Iуащхьэмахуэ лъапэ зыгъэпсэхуакIуэ куэд къызэрыкIуар и фIыщIэщ дунейр уэфIу, дыгъи къепсу зэрыщытамрэ бгы нэкIухэм уэсыр Iуву къызэрыщытрилъхьамрэ.
  • «ЩэкIуэгъуэ» зыфIаща уасэ гъэувыкIэм ипкъ иткIэ, мазэ дызэрытым къриубыдэу лыжэ лъагъуэхэр, абыхэм я зэхуаку дэт станцхэр махуэм и кIуэцIкIэ узэрыхуейм хуэдизрэ къэбгъэсэбэпыну хуит узыщI магнит карточкэхэм (скипассхэм) я уасэу щытынур сом 1000-щ.
  • Азау хуейм япэу ущхьэщызышэ кIапсэ гъуэгум фIэкIа махуэ псом и кIуэцIкIэ къэзымыгъэсэбэпынухэм папщIэ уасэу ягъэувар сом 800-щ. Терскол къуажэкIэм и лъабжьэкIэ щыIэ «Чегет» зыгъэпсэхупIэм щхьэщызыIэтыкI кIапсэ гъуэгум и «лъэбакъуищри» махуэ псом къриубыдэу къэзыгъэсэбэпхэм щIатыр сом 1200-рэщ. Мыдрейуэ, Iуащхьэмахуэ лъапэ дэнэ лъэныкъуэкIи щиIэ и кIапсэ гъуэгухэм зэ зыкъэIэтыгъуэм и уасэу щагъэувар сом 500-щ.
  • Курортым и лэжьакIуэхэм лыжэ лъагъуэхэр уэс зыубэ техникэмкIэ мардэм къитIасэу захуэ ящIащ, къежэхыпIэхэм нагъыщэхэр, гъуэгугъэлъагъуэхэр щагъэуващ, джалэу зи Iэпкълъэпкъым дерт зыгъуэтахэм папщIэ Iэмэпсымэ псори щагъэхьэзыращ, шынагъуэншагъэр къызэзыгъэпэщ къегъэлакIуэхэр чэзууэрэ мэлажьэ.
  • Мыгъэрей щIымахуэ бгы-лыжэ лъэхъэнэр нэхъ пасэу къызэрихьам къыхэкIыу, щэкIуэгъуэ, дыгъэгъазэ мазэхэмрэ абы къыкIэлъыкIуэну зыгъэпсэхугъуэ махуэхэмрэ къриубыдэу, Iуащхьэмахуэ лъапэ щыIэ хьэщIэщ псори зэпэубыдауэ щытынущ.
  • ТАРИМ Алисэ.