ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дунейпсо зэпеуэм къыщыхожаныкIхэр

2017-11-09

  • Сочэ и «Адлер-Арена» стадионым жэпуэгъуэм и 27-м щекIуэкIащ панкратионымкIэ дунейпсо чемпионат. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэр абы къыщыхэжаныкIащ.
  •  
  • Зэхьэзэхуэм кърихьэлIат къэрал 25-м щыщ спортсмен 500-м щIигъу. Килограмм 60-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм и кIэух зэIущIэм Щоджэн Артур щыхигъэщIащ Украинэм къикIа Баранов Дмитрий. Абы и фIыгъэкIэ ди лъахэгъур иджы ещанэу зэкIэлъхьэужьу дуней псом щынэхъ лъэщ хъуащ.
  • Адыгэ щIалэхэм тепщэныгъэр щаIыгъащ килограмм 66-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэхьэзэхуэми. Абы и финалым щызэхуэзащ КIыщ Рэмазанрэ КIуэкIуэ Аслъэнрэ. Бэнэныгъэр хуабжьу гуащIэ хъуащ. КIыщым и насып нэхъ къикIащ икIи абы дыщэ медалыр Iэрыхьащ. КIуэкIуэм дыжьыныр лъысащ.
  • Мырзэ Лиуан ещанэ увыпIэр щиубыдащ килограмм 70-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж.
  • Хьэтау  Ислъам.