ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-11-02

 • Я зэпыщIэныгъэм зрагъэубгъу
 • Абхъаз.Сыхъум щекIуэкIащ еянэ абхъаз-урысей зэхыхьэ. КъэралитIым я зэпыщIэныгъэр зэрагъэбыдэнум, зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ.
 •  
 • ЗэIущIэм хэтахэм щхьэкIэ ирагъэкIуэкIа «стIол хъурейм» республикэм и президент Хаджимбэ Рауль зэрызыкъригъэхьэлIам, и Iуэху еплъыкIэ къызэрыхилъхьам мыхьэнэшхуэ иIэщ.
 • УФ-м Къэрал мылъкур зегъэкIуэным-кIэ и  федеральнэ агентствэм и унафэщI Пристансков Дмитрий зэрыжиIамкIэ, къэралитIри хьэзырщ я зэпыщIэныгъэмрэ зэрызэдэлажьэмрэ зрагъэужьыну. Абхъаз Республикэм и сату-промышленнэ палатэмрэ Ивановскэ        областым и сату-промышленнэ палатэмрэ зэрызэдэлэжьэну зэгурыIуэныгъэм Iэ щIадзащ. КъыкIэлъыкIуэу, зэращIылIащ Абхъаз Республикэм инертнэ материалхэр Урысейм къызэрыригъэшэнум тещIыхьа зэгурыIуэныгъэ.
 •  
 • Ещанэу  хахыж
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм и щыхьэр Черкесск и къалэ думэм щекIуэкIа зэIущIэм зэдэарэзыуэ Черкесск и Iэтащхьэу щыхахыжащ Тамбий Руслан.
 •  
 • Депутатхэр хэплъэну конкурс комиссэм игъэлъэгъуат Тамбий Русланрэ Кравцов Михаилрэ. «Ди къалэн нэхъыщхьэр хабзэм тету Iуэхур зэфIэхынырт», — жеIэ комиссэм и тхьэмадэ, Черкесск и Iэтащхьэм и къуэдзэ Гъуэщокъуэ Инал.
 • Къалэм и Iэтащхьэу хахыжа Тамбий Руслан къыхуащIа дзыхьым папщIэ фIыщIэ яхуищIащ. «Фыкъызогъэгугъэ ди щыхьэрым щыпсэухэм яфI зыхэлъым тегъэщIауэ сылэжьэну», — жиIащ абы.
 •  
 • УЭРДОКЪУЭ  Женя.