ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Гъуазджэхэм я жэщым» фрагъэблагъэ

2017-11-02

  • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм фрегъэблагъэ щэкIуэгъуэм и 4-м ди республикэм щекIуэкIыну «Гъуазджэхэм я жэщ» урысейпсо Iуэхум.
  •  
  • «Гъуазджэм дызэкъуегъэувэ» къыхуеджэныгъэм щIэту къызэрагъэпэщыну зэхыхьэхэр (выставкэхэр, мастер-классхэр, артистхэм ятыну концертхэр, киногъэлъэгъуэныгъэхэр) Налшык къалэм и утыку зэмылIэужьыгъуэхэм щекIуэкIынущ:
  • сыхьэт 11-м ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэ Сабийхэм я республикэ библиотекэм (Тэрчокъуэм и уэрам, 50);
  • сыхьэт 14-м Мечиев Кязым и цIэр зезыхьэ НыбжьыщIэхэм я республикэ библиотекэ — НыбжьыщIэхэм я унэ («Кавказ» санаторэм);
  • сыхьэт 17-м Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм (Лениным и уэрам, 35);
  • сыхьэт 17-м «Кавказым и усыгъэ» киногъэлъэгъуэныгъэм хыхьэу Кавказым и тхакIуэ цIэрыIуэхэм я гъащIэмрэ я гуащIэмрэ теухуа фильмхэр утыку кърахьэнущ (Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъум и утым);
  • сыхьэт 19-м Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм (Нэгумэм и уэрам, 42);
  • сыхьэт 19-м Музыкэ къэрал театрым и уэрэджыIакIуэ-хэм я концерт (Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъум и утым).
  • УпщIэ зиIэхэр фыпсалъэ хъунущ мы телефонымкIэ: 42-43-13.