ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIэныгъэ куурэ зэхэщIыкI лъагэрэ

2017-10-28

  • Медицинэм епха дэтхэнэ IэщIагъэри жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъщ. А IэнатIэм упэрытын папщIэ абы ухуеджауэ ущытыныр мащIэщ — щIэныгъэ куумрэ Iэзагъэшхуэмрэ къадэкIуэу пхэлъын хуейщ цIыхугъэ лъагэ, зэхэщIыкI ин. А псори фIыуэ къызыгурыIуэ икIи зи хьэлым хэлъ дохутыр нэсхэм ящыщщ Урысей геронтологие щIэныгъэ-клиникэ центрым ГинекологиемкIэ и къудамэм и лэжьакIуэ, Пироговым и цIэр зезыхьэу Москва дэт Урысей лъэпкъ щIэныгъэ-къэхутакIуэ университетым (РНИМУ) и кафедрэм и унафэщI, медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Хьэщыкъуей Асият Зулъчиф и пхъур.
  •  
  • Курыт школыр ехъулIэныгъэкIэ къиуха нэужь, Асият мурад ищIащ фIыуэ илъагъу дохутыр IэщIагъэм хуеджэну. А хъуэпсапIэр и гъуэгугъэлъагъуэу пщащэр щIэтIысхьащ КъБКъУ-м и медицинэ факультетым. Сыт хуэдэ Iуэхуми жэуаплыныгъэ хэлъу бгъэдыхьэу еса бзылъхугъэ цIыкIум мыбдеж- ми жыджэру зыкъыщигъэлъэгъуащ: щIэныгъэм хуэнэхъуеин-шэт, нэхъыбэ къызэрищIэным дапщэщи хущIэкъурт. Медицинэм и унэтIыныгъэхэм ящыщу Хьэщы- къуейр нэхъыбэу дэзыхьэхыр гинекологием епха узыфэхэр зыдж щIэныгъэращ. КъБКъУ-р диплом плъыжькIэ 1977 гъэм къиухри, Асият и зэфIэкIым щыхигъэхъуащ Москва къэрал медицинэ институтым, Пироговым и цIэр зезыхьэм, (иджы РНИМУ) и ординатурэмрэ аспи- рантурэмрэ. Куэд дэмыкIыу абы игъэхьэзыращ икIи ехъулIэныгъэкIэ пхигъэкIащ и кандидат диссертацэр.
  • Къэралым и щыхьэрым дэт сымаджэщ цIэрыIуэхэм ящыщ зым ирагъэблэгъа дохутырыр зэман кIэщIым къриубыдэу и IэщIагъэм хуэIэижь хъуащ. Бгъэдэлъ зэфIэкIым адэкIи хигъэхъуэну хущIэкъу Асият, зэрылажьэм хуэдэурэ, иригъэкIуэкIырт къэхутэныгъэ хьэлэмэтхэр. Ахэр зи лъабжьэ щIэныгъэ лэжьыгъэ купщIафIэ Хьэщыкъуейм утыку кърихьащ 1998 гъэм. Медицинэ ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей академием (РАМН) АкушерствэмкIэ, гинекологиемрэ перинатологиемкIэ и щIэныгъэ центрым ехъулIэныгъэ иIэу щыпхигъэкIа а доктор диссертацэм щытхъу куэд къыщыхужаIащ щIэныгъэ дунейм.
  • Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор цIэрыIуэм и къалэмыпэм къыпыкIащ щIэныгъэ лэжьыгъэу 400-м нэс. Ахэр щIэх-щIэхыурэ традзэ ди къэралми ха- мэ щIыпIэхэми къыщыдэкI щIэныгъэ журналхэм. Абыхэм яхэтщ монографие щхьэхуэхэр, патентхэр къыщIыхуагъэфэща лэжьыгъэхэр. Хьэщыкъуейр ирагъэблагъэ икIи и Iуэху еплъыкIэхэр къыщигъэнаIуэу къыщагъэпсалъэ медицинэмкIэ екIуэкI дунейпсо, къэралпсо конгрессхэм, симпозиумхэм, конференцхэм. А псоми къадэкIуэу Асият ядолажьэ дохутыр IэщIагъэм пэрыувагъащIэ IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм. Абы и нэIэм щIэту гъэхьэзыра хъуащ кандидат диссертацэу 15.
  • Зи IэщIагъэм гурэ псэкIэ бгъэдэт бзылъхугъэ щыпкъэм мы мазэм егъэлъапIэ къыщалъхуа махуэр. Асият и махуэшхуэр хуэзыIэтыр абы и благъэ-Iыхьлыхэм, къыдалъхуахэм я закъуэкъым. Дохутыр Iэзэм псалъэ дахэ къыхужаIэ ар сэбэп зыхуэхъуа куэдым. Дэри ди гуапэу зыхудогъазэ махуэшхуэр зейм. Уи псэр къабзэу, уи гур зэIухауэ, уи щIэныгъэри зэфIэкIри цIыхухэм сэбэп яхуэзыгъэхъу уэ дохутыр Iэзэм уи хъуэпсапIэхэр нахуапIэ хъуну, узыщIэхъуэпс, насыпу къэплъытэ псомкIи Тхьэр къыхуэупсэну дынохъуэхъу. УэркIэ лъэпкъыр мэгушхуэ.
  •  
  • ЖЫЛАСЭ Маритэ.