ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хэкупсэу ягъасэ

2017-10-27

  • Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэмкIэ и институтым музыкэмкIэ и кадет корпусым щеджэ цIыкIухэм псалъэ быдэ ирагъэтащ Хэкум хуэпэжыным, щIалэгъуалэм щапхъэ яхуэхъу-ным теухуауэ.
  •  
  • «Мы Iуэхум хэтыну кърагъэблэгъат кадет-хэм я адэ-анэхэр, ветеранхэм я Налшык къалэ Советым, МВД-м и унивеситет Краснодар дэ-тым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм, жыла- гъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.
  • Зэхыхьэр къызэIуихащ кадет корпусым и унафэщI Щэрдэн Анатолэ. Абы псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ къызэхуэсахэм, ныбжьыщIэхэр къыхуриджащ Хэкум хуэпэжыным, мамырыгъэмрэ зэкъуэтыныгъэмрэ я гъуазэу, жэуаплыныгъэ яхэлъу я къалэныр ягъэзэщIэну.
  • Музыкальнэ колледжым щеджэхэм хэкупсэ гъэсэныгъэм, ТекIуэныгъэм, къэралым и хъумакIуэхэм ятеухуа уэрэдхэр ягъэзэщIащ, абыхэм я гъусэу кадетхэр усэхэм къеджащ.
  • ИтIанэ корпусым и 5-нэ классым щеджэхэр военнэ маршым щIэту утыку кърашэурэ псалъэ быдэ ирагъэтащ.
  • Кадетхэм я зэщIэхъееныгъэм и тхыдэм, ди къэралым и дзэ хуэIухуэщIэхэмкIэ музыкальнэ кадет еджапIэхэм яIэ мыхьэнэм, абыхэм адэкIэ къапэплъэ къалэнхэм, кадетым хэлъын хуей щэнымрэ зригъэгъуэтын хуей щIэныгъэмрэ — а псоми тепсэлъыхьащ Iуэхур къызэзыгъэпэщахэмрэ егъэджакIуэхэмрэ.
  •  
  • Жанхъуэт  Зузэ.