ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-10-27

 • Ухуэныгъэр зэрекIуэкIым щыгъуазэ зещI
 •  Адыгей. Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Му-рат щыIащ Адамей дэт психоневрологие унэ-интернатым. УхуакIуэхэм абы гуащIыхь сабий ныкъуэдыкъуэхэм яхухэха унэ. Лэжьыгъэр яублащ мазэ и пэкIэ икIи илъэ-сым и кIэм ирихьэлIэу яухыну я мурадщ.
 •  
 • ЩIыналъэм и Iэтащхьэм къыIущIащ IуэхущIапIэм и унафэщI Егумэ Мариетрэ АР-м и «Стройзаказчик» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и Iэтащхьэ Абрэдж Аслъэнрэ. КъумпIыл Мурат жиIащ ухуэныгъэм хухаха мылъкур тэмэму къагъэсэбэпыну, щIыпIэм и Iэхэлъахэр зыхуей хуагъэзэну, щхъуантIагъэхэмкIэ ягъэдэхэну. Республикэм лэжьыгъэм-рэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Жам-бэч Мырзэ пщэрылъ щищIащ лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIым тхьэмахуэ къэс зыщигъэгъуэзэну.
 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий и унафэкIэ, Урысейм ЛэжьыгъэмкIэ и министерствэм къыбгъэдэкIыу республикэм «Адамей психоневрологие унэ-интернат» IуэхущIапIэм иращIылIэну лэжьыгъэм трагъэкIуэдэну республикэм къыIэрыхьащ сом мелуан 35,5-рэ. Республикэм абы дыщIигъужащ сом мелуан 15.
 •  
 • КъШР-м и махуэхэр
 •  Къэрэшей-Шэрджэс. Къэрал Думэм жэпуэгъуэм и 23 — 26-хэм щекIуэкIащ Къэрэшей-Шэрджэсым и махуэ- хэр. Депутатхэр щыгъуа-зэ ящIащ республикэм игъуэта зыужьыныгъэм, ирагъэлъэгъуащ щIыналъэм щыпсэу лъэпкъхэм къадекIуэкI я щэнхабзэр, — жиIащ КъШР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рашид.
 •  
 • «Ди щIыналъэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ Урысейм и Къэрал Думэм Къэрэшей-Шэрджэсым и махуэхэр зэрыщекIуэкIар. Ар IыхьитIу гуэшауэ щы- тащ. Депутатхэм щыгъуазэ защIыфащ республикэм и щыIэкIэ-псэукIэм, нэгъуэщI щIыпIэм къикI мылъку хэлъу Iуэху зэфIаххэм, зрагъэлъэгъуащ ди щIыналъэм щыпсэу лъэпкъхэм я щэнхабзэмрэ къадекIуэкI хабзэхэмрэ зыхуэдэр», — къыщигъэлъэгъуащ Темрезов Рашид Instagram-м щиIэ и напэкIуэцIым.
 • Iэтащхьэм къыхигъэ-щащ Къэрал Думэм и комитетхэм Къэрэшей-Шэрджэсым дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхухэм щытепсэлъыхьыну Iэмал зэрагъуэтар, ахэри дяпэкIэ къыдаIыгъыну зэрыщыгугъыр.
 •  
 • УЭРДОКЪУЭ  Женя.