ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зеущэ Алёнэ и мурадхэр

2017-10-25

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щIалэгъуалэ  зэгухьэныгъэхэм щрагъэкIуэкI дауэдапщэхэм, Iуэхугъуэхэм сытым дежи жыджэру хэтщ Зеущэ Алёнэ. Жылагъуэ-политикэ лэжьыгъэм пасэ дыдэу хыхьа пщащэм ехъулIэныгъэфIхэр зригъэгъуэтащ икIи зытеува гъуэгум теухуауэ мурадышхуэхэр иIэщ.
  •  
  • Алёнэ Дыгулыбгъуей къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэ нэужьым КъБКъУ-м тхыдэмкIэ и къудамэр къиухащ. 2011 гъэм Бахъсэн къалэ администрацэм къыщызэрагъэпэща ЩIалэгъуалэ советым и унафэщIу хахащ тхыдэмкIэ егъэджакIуэ, «Псынэ» журналым лэжьакIуэ жыджэру зыкъыщызыгъэлъэгъуа пщащэр. Жылагъуэ-политикэ лэжьыгъэм пыщIа Iуэхухэм тыншу пэлъэщу, кърихьэжьар и кIэм нигъэсыу, ищIэр хъууэ, Бахъсэн щIыпIэм и закъуэ мыхъуу, республикэм щрагъэкIуэкI дауэдапщэхэм ущрихьэлIэт Алёнэ.
  • — ДэнэкIэ дыунэтIами, сыт хуэдэ Iуэху къетхьэжьами, щIэгъэкъуэн ди куэду, дакъыгурыIуэу, дызыхащIыкIыу лэжьыгъэшхуэ дыублат абы щыгъуэм, — жеIэ Зеущэм. — Дызыдэлажьэ къулыкъущIэхэм, нэхъыжьхэм, жылэм ди мурадхэр къыддаIыгъти, тхузэфIэмыкIын щымыIэу къытщыхъурт. Абы апхуэдизкIэ ди гукъыдэжыр къиIэтырти, илъэситIым къриубыдэу ди цIэр республикэ псом щыдгъэIуат, ди зэгухьэныгъэм хуэдэ адрей щIыпIэхэм къыщызэрагъэпэщыну зи ужь иувэхэр чэнджэщакIуэ къытхуэкIуэрт.
  • Апхуэдэу Алёнэ къыгурыIуащ политикэмрэ жылагъуэ лэжьыгъэмрэ къызэрыхуигъэщIар. Абы щыхьэт техъуэу 2013 гъэм Зеущэр «Урысей зэкъуэт» партым и «ЩIэблэщIэ» щIыпIэ къудамэм и унафэщIу хахащ. Пщащэм и IэнатIэр фIэфIу зэрызэрихьэмкIэ, и гупсысэкIэмрэ лэжьэкIэмкIэ адрейхэм къахэщхьэхукI щыхъум, КъБР-м и Парламен-  тым и ЩIалэгъуалэ палатэм хагъэхьащ икIи Бахъсэн къалэм и лIыкIуэу, абы Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ       и комиссэм и унафэщIу щыIэщ. А псом и щIыIужкIэ, Алёнэ ядолажьэ «Адыгэбзэ хасэм».
  • — 2016 гъэм Бахъсэн къалэм и щIыпIэ самоуправленэм и депутатхэр щыхахым сыхэтат, ауэ «резервым» сыкъыщынащ. Абыи щхьэусыгъуэ иIэщ — хэхыныгъэхэр фокIадэм и 18-м екIуэкIащ, етIуанэ махуэм, сэ бын згъуэтати, унагъуэр нэхъапэ изгъэщри, зэкIэ сыкъызэтеувыIащ, — пещэ Зеущэм. — Жылагъуэ-политикэ лэжьыгъэр хьэлъэщ, ар гурэ псэкIэ фIыуэ умылъагъумэ, упэлъэщынукъым. Я Iуэхум хуэпэж, гъащIэм и мыхьэнэр абы халъагъуэу, щапхъэ зытесхынрэ гъуазэ схуэхъунрэ цIыху куэд срихьэлIащ. Псом япэ си адэ-анэр изогъэщ. Сытым дежи лэжьыгъэм сытрагъэгушхуэу, гукъыдэж къызату, къыздаIыгъыу сыкъекIуэкIащ. Си адэм «укъимыкIуэт!» жиIэрт сытым дежи. Ар сигу изубыдащи, сыт хуэдэ Iуэху сыпэрымыувэми, къысхуамыгъэлъагъуэми, сыкъикIуэтыркъым, сытегушхуэ мыхъумэ. АдэкIэ, администрацэм сыщыщыIэм Бырхьэм Залинэ и лэжьэкIэр згъэщIагъуэрт икIи абы хуэдэу сыщытыну сехъуапсэрт. Бахъсэн дэт курыт еджапIэ №4-м, тхыдэмкIэ езгъаджэу сыздэщыIэм, сэ щапхъэ дахэ схуэхъуащ абы и унафэщI Багъэтыр Маринэ. Парламентым и гугъу пщIымэ, абы щылажьэ дэтхэнэ зыри и Iуэхум хьэщыкъ хуэхъуа защIэщ. КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, абы и къуэдзэхэу Жанатаев Сэлимрэ АфэщIагъуэ Михаилрэ, ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ комитетым и унафэщI Азычэ Светланэ сымэ ди щхьэр лъагэу дагъэIэтыжу гъэсакIуэ щэджащэ тхуэхъуащ. УедаIуэ пэтми зумыгъэнщIыжу, узыдэплъей нэхъыжьхэм ящыщщ Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур.
  • Алёнэ и адэр иджыпсту къыщхьэщымытыжми, дэгъэзеигъуэхэм тезыгъэгушхуэ къыбгъурытщ — и щхьэгъусэм къыдеIыгъ и сыт хуэдэ лэжьыгъэхэри. КъызыхэкIа лъэпкъым и бзэм, и тхыдэм, и хабзэм абы пищIын щыIэкъым. Зыхуеджар егъэджакIуэ IэщIагъэщ, ауэ политикэми дехьэхри, а Iуэхугъуэхэр зрипхыу, ар лэжьыгъэ нэхъыщхьэ хуэхъуну и мурадщ.
  •  
  • Фырэ Анфисэ.