ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-10-18

 • Урысейм и Президентым деIыгъ
 • Адыгей.Урысейм и Президент Путин Влади-мир Iэ щIидзащ «Адыгэ Республикэр илъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным теухуауэ» указым.
 •  
 • Къэралым и Iэтащхьэм и деж апхуэдэ Iуэхур къыщыхилъхьащ Адыгейм и унафэщI КъумпIыл Мурат. 2022 гъэм илъэси 100 ирокъу Шэрджэс (Адыгей) автоном областыр, иджырей Адыгэ Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ.
 • Мы Iуэхум трагъэкIуэдэн федеральнэ ахъшэ щIыналъэм къыIэрыхьэнущи, абы и нэхъыбэр къагъэсэбэпынущ щэнхабзэ IуэхущIапIэхэр зыхуей хуэгъэзэным теухуауэ. Абыхэм яхохьэ музейхэр, гъэлъэгъуапIэ залхэр, щэнхабзэмкIэ унэхэр, гъуазджэмкIэ школхэр, нэгъуэщIхэри. Махуэшхуэр щагъэлъэпIэнум ирихьэлIэу ягъэщIэрэщIэжынущ Адыгейр Урысейм зэрыхыхьэрэ илъэс 400 зэрырикъум и щIыхькIэ ягъэува «Зэныбжьэгъугъэ» фэеплъыр.
 •  
 • Мэзкуу щызэIуощIэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Дыгъуасэ Мэзкуу щызэхуэзащ КъШР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рашидрэ Урысейм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Хьэту Жамболэтрэ. Ахэр тепсэлъыхьащ КъШР-м и мэкъумэшыщIэхэм гъэр зэраухам, нэгъуэщI щIыпIэ къикI мылъку зыхалъхьэн хуей проектхэм.
 •  
 • Темрезов Рашид Урысейм Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм фIыщIэ хуищIащ щIыналъэм къызэрыдэIэпыкъум папщIэ.
 • Хьэту Жамболэт къыхигъэщащ Къэрэшей-Шэрджэсым мэкъумэш IэнатIэм зригъэужьын папщIэ зыхуеину псори зэриIэр, дяпэкIи къэрал гулъытэ зэрагъуэтынур.
 • УЭРДОКЪУЭ Женя.