ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Темыркъан Юрий и цIэрз езыхьэ Симфоническэ макъамэмкIэ VI дунейпсо фестиваль

2017-10-14

  • Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ ЩэнхабзэмкIэ и министерствэхэм фрагъэблагъэ Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ Симфоническэ макъамэмкIэ VI дунейпсо фестивалым.
  •  
  • 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 23-м фестивалыр гуфIэгъуэкIэ къызэIуахынущ. Къэрал макъамэ театрым и сценэм зыкъыщигъэлъэгъуэнущ «Урысейм и лъэпкъ щIэин» саугъэтыр зыхуагъэфэща Гужов Михаил.
  • «Бас на бис» программэм щагъэзэщIэнущ Шаляпиным и репертуарым къыхаха Iыхьэхэр, Верди, Даргомыжс- кэм, Чайковскэм я оперэхэм щыщ ариехэр, Глинкэ, Танеевым, Рахманиновым, Свиридовым я романсхэр.
  • ЩыщIидзэнур сыхьэт 18-рэ дакъикъэ 30-рщ.
  • Фестивалым нэхъ зыубгъуауэ ущыщIэупщIэ хъунущ мы телефонхэмкIэ: 77-42-08, 42-43-13.