ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Щапхъэ дахэ

2017-10-14

  • Арщыдан щIыпIэ администрацэм и лэжьакIуэ, щIэблэр хэкупсэу гъэсэнымкIэ КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм и комиссэм и унафэщI, Лэскэн щIыналъэ администрацэм и ЩIалэгъуалэ советым и унафэщI Iэрэмысэ Тимур къызыхэкIари щапIари адыгэ унагъуэщ, анэдэлъхубзэр, хабзэр, нэмысыр анэ быдзышэм хэлъу зыщIэзышащ. Адыгэ нэсыр зэпIэзэрыту, шыIэныгъэ хэлъу, щхьэщытхъум зыпыIуидзу щытын хуейуэ къелъытэ абы. А щIалэщIэм и зэфIэкIым укъигъэуIэбжьыжми, езыр и щхьэ тепсэлъыхьыну къригъэкIуркъым.
  •  
  • Iэрэмысэ Тимур 1996 гъэм Арщыдан къуажэм къыщалъхуащ икIи и ныбжьыр илъэситху фIэкIа мыхъуауэ курыт еджапIэм щIагъэтIысхьэри, дыщэ медалкIэ къиухащ. Дэтхэнэ зы сабийми хуэдэу, школыр абы унэ етIуанэт, куэдым зыщригъэсащ, щIэныгъэм и къарур зыхищIащ, усыгъэми хьэщыкъ хуэхъуну хунэсащ.
  • Курыт еджапIэм иужькIэ Тимур щIэтIысхьащ РАНХ-м. Япэ курсым щыщIэдзауэ зыкъигъэлъэгъуащ щIалэ жыджэру, лэжьакIуэшхуэу. Жылагъуэ Iуэхугъуэхэм зэрыдахьэхым, тыншу зэрыпэлъэщым къыхэкIыу, Iэрэмысэр зыщIэс еджапIэ нэхъыщхьэм щыIэ Студентхэм я парламентым и унафэщIым и къуэдзэу хахащ. Абы и къалэнхэм хиубыдэрт зэIущIэхэм, зэхуэсхэм хэтыну, парламентыр зэ-лэжь Iуэхухэр игъэлъэгъуэну.
  • 2014 гъэм Тимур къигъэзэжащ щалъхуа щIыналъэм икIи КъБКъУ-м щIэтIысхьащ. КъищынэмыщIауэ, жылагъуэ лэжьыгъэм пищэжащ: Налшык къалэ администрацэм и ЩIалэгъуалэ советым, илъэс ны- къуэ нэхъ дэмыкIыу КъБР-м и Парламентым и Жылагъуэ палатэм щыIэ ЩIалэгъуалэ советым хагъэхьащ. Абыхэм щызэфIигъэкI лэжьыгъэр къалъытэри, ар ягъэкIуащ Сочэ къалэ щекIуэкIа, ЩIалэгъуалэ политикэм теухуа Iуэхухэм щытепсэлъыхьа VIII Дунейпсо зэхуэсым, «Территория смыслов на Клязьме» урысейпсо щIалэгъуалэ зэхыхьэм, «Мэшыкъуэ — 2016» щIэныгъэ зэхуэсым, нэгъуэщIхэми.
  • А псоми къыдэхуэу, Iэрэмысэр дехьэх щIэныгъэми. Псалъэм папщIэ, урысейпсо, щIыналъэ зэпеуэхэм зыкъыщегъэлъагъуэ икIи сытым дежи япэ увыпIэр къехь. Апхуэдэу, Тимур бжьыпэр щиубыдащ щIыуэпсым теухуа «ЩIыр ди зэхуэдэщ», «Бзэр щыIэху — лъэпкъыр щыIэнущ», «Адыгэ тхыбзэ» зэпеуэхэм, «ЕхъулIэныгъэ-2016» зэхьэзэхуэм и саугъэт нэхъыщхьэр къыхуагъэфэщащ. Абы щIэныгъэ лъагэ зэрыбгъэдэлъым и щыхьэтщ Налшык, Дон Iус Ростов, Ставрополь къыщытригъэдза тхыгъэхэр.
  • Iэрэмысэ Тимур зэрыжиIэмкIэ, щIалэгъуалэр гу къабзэ-псэ къаб- зэу, хьэрэмагъ ягу имылъу, фIым щIэхъуэпсу къотэдж. «НыбжьыщIэхэм я жэрдэмыр IэщIамыудмэ, къыхалъхьэ Iуэхумрэ гупсысэхэмрэ зезыгъэужьын нэхъыжьхэр къагъуэт-мэ, гъащIэм фIы и лъэныкъуэкIэ зихъуэжын папщIэ куэд ялэжьыфынущ», — къыхегъэщ абы.
  • Тимур и ныбжькIэ щIалэми, зригъэгъуэта ехъулIэныгъэхэр умыгъэщIагъуэун плъэкIыркъым. Ди гугъэщ апхуэдэ гукъыдэжым щIэгъэкъуэн иIэну, езыми нэхъыбэж лъэкIыну, лъэпкъыр, къэралыр зэрыгушхуэ узэщIакIуэ къыхэкIыну.
  • Фырэ Анфисэ.