ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ди къуэш Республикэхэм

2017-10-12

 • Адыгэ шейм дыщэ медалыр къехь
 •  
 • Адыгей. Мэзкуу ще­кIуэкIа «Бжьыхьэ дыща­фэ-2017» 19-нэ агро­про­мышленнэ выстав­кэм рес­публикэм и АПК-м и предприятэ 35-рэ хэтащ. Абы адыгей шейм дыщэ медаль къыщихьащ.
 •  
 • Адыгейм и стендым утыку къыщрахьащ республикэм и АПК-м къы­щIигъэкI продукцэхэр. Абы­хэм ящыщщ кхъуейр, дагъэхэмрэ лыхэкIхэмрэ, фор, IэфIыкIэхэр, сабий шхыныгъуэхэр, щIакхъуэ­хэкIхэр, пхъэ­щхьэмы­щхьэ­псхэр, фадэхэкIхэр, нэгъуэщIхэри.
 • «Бжьыхьэ дыщафэ» выставкэм хыхьэу Урысейм Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкIащ ­«ФIагъ лъагэ зиIэ ерыскъыхэкIхэр къызэры­щIи­гъэкIым папщIэ» зэпеуэ. Республикэм къыбгъэ­дэкIыу ягъэлъэгъуащ ­адыгей шей фIыцIэрэ щхъуантIэрэ. Абы и фIагъыр къалъытэри, выставкэм и дыщэ медалыр ­къратащ.
 • Агрофорумым къри­кIуахэмкIэ Адыгэ Республикэм и Министрхэм я ­кабинетым къыхуагъэ­фэщащ «Бжьыхьэ дыща­фэ-2017» урысей агропромышленнэ выс­тавкэм и Гран-при.
 •  
 • Дэтхэнэми — сом мелуаным щIигъу
 •  
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Республикэм и властхэм Хэку зауэшхуэм и ветеранхэу, ны­къуэдыкъуэхэу, абы хэкIуэдахэм я щхьэгъусэхэу 24-м 2017 гъэм псэупIэ ­къращэхун папщIэ мылъку хухахащ. Дэтхэнэми Iэрыхьащ сом мелуан 1,1-рэ.
 •  
 • Илъэс кIуам республикэм псэупIэкIэ къы­щызэ­рагъэпэщащ Хэку зауэш­хуэм и ветеранхэу, абы хэ­тахэм я щхьэгъусэхэу 24-рэ. Абы хухахат сом  мелуан 24,5-рэ. Псори зэхэту 2008 гъэ лъандэрэ щIыналъэм субсидиехэр щратащ цIыху мин 1,2-м.
 • 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу Къэрэшей-Шэрджэсым щопсэу Хэку зауэшхуэм и ветеранхэу, абыхэм хуагъадэхэу цIыху мини 3,2-рэ. 
 •  
 • УЭРДОКЪУЭ Женя.