ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэшыщIэхэр «Бжьыхьэ дыщафэ-2017» мыгъэрей выставкэми къыщыхожаныкI

2017-10-11

 • Жэпуэгъуэм и 8-м Мэ­къумэш IэнатIэмрэ ерыскъыпхъэ промышленнос­тымрэ я лэжьакIуэм и махуэр ягъэлъэпIащ. Абы ирихьэлIэу жэпуэгъуэм и 4 — 7-хэм Мэзкуу, ВДНХ-м и хэщIапIэм, «Бжьыхьэ дыщафэ-2017» 19-нэ Урысей аг­ропромышленнэ выс­тавкэр щагъэлъэгъуащ.

 •  
 • Мы гъэм УФ-м и мэкъу­мэшыщIэхэм я зэхы­хьэш­хуэм щIыналъэ 70-м, апхуэ­дэу нэгъуэщI къэрал 15-м я предприятэ зэмылIэужьыгъуэу 1400-рэ зэхуишэсат.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэш IэнатIэу 23-рэ, щIэныгъэ IуэхущIапIэу 3 выставкэм хэтащ. Ап­хуэ­дэщ бгылъэ, жьэгъущIэс щIы­пIэхэм жыг хадэхэр щы­гъэкIынымкIэ Кавказ Ищ­­хъэрэ щIэныгъэ-къэ­хутакIуэ институтыр, республикэм Мэкъумэш хо­зяйствэмкIэ и щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтыр, КIуэ­кIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш универси­тетыр.
 • ЦIыху 25-рэ хъу ди лIы­кIуэхэм я пашэу щытар ­КъБР-м и япэ вице-премьер, мэкъумэш хозяйст­вэмкIэ министр Говоров Сергейщ. Гупым хэту гъэлъэгъуэныгъэм щыIащ рес­публикэм мэкъумэш ­хозяйствэмкIэ и минист­рым и къуэдзэ Шэт Мэч­рэIил, экономикэ зыу­жьы­ныгъэмкIэ министрым и къуэдзэ Белецкая Ольгэ, къэрал властым и федеральнэ ­органхэмрэ Мэзкуу къалэм и Правительст­вэмрэ яхудиIэ зэпыщIэныгъэхэмкIэ Къэбэрд­ей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и лIыкIуэ хэха ­Губин Геннадий, Урысейм и жыггъэкIхэм я зэгухьэныгъэм   и вице-президент, «Бахъсэн и жыг хадэхэр» ООО-м и къызэгъэпэща­кIуэ Къаздэхъу Альберт, ­аг­ро­биз­несмен цIэрыIуэ­-хэу Дэш Хьэсэн («Прохладнэ» ОАО), Къудали Мухьэ­мэд (Налшык хьэлвэ завод), Щоджэн Руслан ­(«Агро-Инвест» ООО, Нарт­къалэ), Бэшорэ Алим («Велес-Агро», Прохладнэ къа­лэ), Балэ Аслъэн («Фрукт-Трейд» ООО, Шэджэм щIы­­налъэ), Iэбубэчыр ­Руслан («Отбор» агрофирмэ, Прохладнэ къалэ), КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезы­хьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэ­къумэш уни­верси­тетым и ректор Апажэ Аслъэн, щIэныгъэлI, IэщIагъэлI пэрытхэр, агропредприятэ нэхъыфIхэм я менеджерхэр, республикэм Мэ­къумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм Iуэхур зи пщэрылъ и лэжьакIуэхэр, мэкъумэш IэнатIэм пыщIа жылагъуэ организацэхэм, щIыналъэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лIы­кIуэ­хэр.
 •  

 

 • Къыхэгъэщыпхъэщ «Уры­­сейм и щIыналъэхэр» Iыхьэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и экспозицэм ­нэхъ къулей зэрыхэмытар. Ди лIыкIуэхэм здашат про­дукцэ зэмылIэужьыгъуэу 200-м щIигъу. Абыхэм ящыщщ пхъэщхьэ­мыщ­хьэ, хадэхэкI консервхэр, мыIэрысэхэр, кхъужьхэр, помидорхэкIхэр, гъэш­хэкI­хэр, кхъуейхэр, джэдкъа­зы­л­­хэр, нэкулъхэкIхэр, хадэ­хэкIхэр, гъавэрэ ­джэ­шх­экI­­хэмрэ, нар­за­ныпс­хэр, псыIэфIхэр, хьэлвэр, щIакхъуэхэкIхэр, Iэ­фIы­кIэхэмрэ фадэхэкI­хэмрэ.
 • КъищынэмыщIауэ, гъэ­лъэ­гъуэныгъэм хэтхэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ АПК-м  и щIы­налъэ инвестицэ ­проект инхэм хагъэгъуэзащ, мэкъумэш хозяйст­вэхэм, бгылъэ, жьэгъущIэс щIыпIэхэм, апхуэдэу пщалъэхэм я инновацэ гъэп­сыкIэм теухуауэ къыхалъ­хьа щIэныгъэ къэхутэныгъэхэр зыхуэдэр хуаIуэтащ.
 • Говоров Сергей Саха-Якутие, Къалмыкъ респуб­ликэхэм, Тулэ, Самарэ, Пензэ, Тюмень областхэм  я унафэщIхэм яIущIащ, пхъэщхьэмыщхьэр, хадэ­хэкI­хэр, консерв продукцэ­хэр, гъавэ, джэшхэкI жылапхъэхэр, лыхэкIхэр, гъэш­хэкIхэр, нарзаныпсхэр зэ­ра­щэну-къызэращэхуну щIыкIэр щызэпкърахащ.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и экспозицэм еплъащ Урысейм мэкъумэш хозяйс­т­вэм­кIэ и министр Ткачёв Александр, абы и япэ ­къуэдзэ Хьэту Жамболэт, УФ-м и МСХ-м и департаментхэм я унафэщIхэр, КПРФ-м, ЛДПР-м я Iэтащхьэхэу Зюганов Генна-дий, Жириновский Владимир, Къэрал Думэм и де­путат Харитонов Николай, Урысейм и мэкъумэшыщIэ (фермер) хозяйствэхэм (АККОР) я зэгухьэныгъэм  и президент, Къэрал Ду­мэм и депутат Плотников Владимир, БРИКС-м хэт къэралхэу Бразилием, Индием, Ипщэ-Африкэ республикэм, Китайм къикIа лIыкIуэхэр.
 • Экспозицэм еплъахэм къы­хагъэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и АПК-м и продукцэ лIэужьыгъуэ­хэм фIагъышхуэ зэраIэр, нэгъуэщIхэм яйм зэре­фIэ­кIыр. Жириновский Вла­димир и дэIэпы­къуэгъухэм ящыщ зым, цIыху куэд и щыхьэту, ди мы­Iэрысэхэм я фIагъыр, я къабзагъэр зыхуэдэр Iэмэпсымэ хэхакIэ къип­щытати, узыншагъэм зэран хуэхъу нитратхэр хэлъу къыхуэгъуэтакъым.

 • Апхуэдэу Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэм ­ я унафэщIхэмрэ гупым щыщ­­хэмрэ «Бжьыхьэ ­ды­щафэ-2017» программэм хуагъэхьэзыра Iуэхугъуэхэми жыджэру хэтащ. Апхуэдэщ, къапщтэмэ, АПК-м и инвесторхэм я клубымрэ агробизнес зэ­IущIэмрэ щызэпкърахахэр. Жылапхъэхэр къэгъэ­кIы­ным, мыхьэнэ хэха зиIэ ­мэкъумэш къэкIыгъэхэм я селекцэхэр гъэунэхуным, псыщIэгъэлъадэм, пхъэщ­хьэ­мыщхьэрэ хадэхэкIыу кърахьэлIэм хэгъэхъуэ­ным, жэм гъэшыфIэхэр къэ­гъэхъуныр къэралым зэрыдиIыгъым, пхъэщ­хьэ­мыщ­хьэ хъумапIэхэр ухуэным, мэкъумэш пот­реб­кооперацэхэм зегъэу­жьы­ным траухуа сессие­хэм, зэхыхьэхэм, зэIущIэ щхьэхуэхэм КъБР-м Мэ­къумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и уна­фэщI­хэмрэ республикэм и бизнес зэгухьэныгъэм и лIы­кIуэхэмрэ я псалъэ щыжа­Iащ, Iуэхугъуэ пыухыкIахэр къыщыхалъхьащ.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и агропромышленнэ комплексым и инновацэ, инвестицэ ехъулIэныгъэхэм еплъхэм я гукъыдэжыр ­къаIэту, щэнхабзэ прог­раммэ купщIафIэ ягъэлъэ­гъуащ.
 • «Бжьыхьэ дыщафэ-2017» 19-нэ Урысей агропро­мыш­леннэ выставкэм зэпеуэмкIэ и комиссэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и АПК-м и предприятэхэм я зэ­фIэ­кIым хуэфащэ пщIэ къы­хуищIащ. Республикэм и предприятэхэм, и щIэныгъэ IуэхущIапIэхэм я жэрдэмыщIэхэмрэ продукцэ лIэужьыгъуэхэмрэ къанэ щIагъуэ хэмыту, медалхэр, щIыхь дипломхэр къыхуа­гъэфэщащ.
 • Налшык хьэлвэ заводым и IэдакъэщIэкIхэм дыщэ медалу 7 (унафэщIыр ­Къудали Мухьэмэдщ), «Велес» компание гупым-дыщэ медалу 5, дыжьыну — 4, жэз медалу 1 (уна­фэщIыр Бэшорэ Алимщ), Налшык гъэш комбина­-тым и продукцэхэм дыщэ медалу 5 (унафэщIыр ­Якубов Шамсудинщ) къахьащ. Псори зэхэту Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIы­кIуэ­хэм медаль 38-рэ къыздашащ. Абыхэм ящыщу 29-р дыщэщ, 7-р дыжьынщ, 2-р жэзщ.
 • «Бжьыхьэ ды­ща­фэ-­ 2017» гъэлъэгъуэныгъэм зэ­­пеуэм­кIэ и жюрим, ­выс­тавкэм зегъэужьыным ­хуи­­щIа хэлъ- ­хь­э­ныгъэм ­пап­щIэ, КъБР-м и Правительс­твэм Гран-при дамыгъэ хэха къыхуигъэ­фэ­­щащ.
 • «Бжьыхьэ дыщафэ-2017» Урысей агропромышленнэ выставкэр Мэкъумэш хозяйствэмрэ ерыскъыпхъэм елэжь промышленнос­тым­рэ я лэжьакIуэм и махуэм и щIыхькIэ Съездхэм я ­Кремль уардэунэм къы­-щы­зэ­рагъэпэща гуфIэгъуэ зэ­IущIэм щызэхуащIыжащ.
 •  
 • Дыгъужьокъуэ Борис.