ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Шыхэмрэ дамыгъэхэмрэ»

2017-10-04

 • ФокIадэм и 28-м, Адыгэ фащэм и дунейпсо махуэм, Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым къыщызэIуахащ ди лъэпкъэгъу IэпэIэсэ Бещто Зэки и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ, «Шыхэмрэ дамыгъэхэмрэ» фIэщыгъэм щIэту.
 •  
 • Црым Русланрэ Бещто Зэкирэ

 • Бещто  Зэки Тыркум щыпсэу адыгэхэм ящыщщ, Истамбыл дэт университетхэм я зым  щэнхабзэмрэ модэмкIэ   щрегъаджэ. Зэки и   зэфIэкIи  и   къаруи лъэпкъ щэнхабзэм зегъэужьыным зэрыхилъхьэр нэрылъагъущ.
 • Абы и лэжьыгъэхэм адыгэ нагъыщэхэр щыкуэдщ, пасэрей хьэпшыпхэр иджырей               гъащIэм гъэщIэгъуэну хегъэзагъэ. Гъэлъэгъуэныгъэр къыщызэIуаха махуэри аращ Адыгэ фащэм и дунейпсо махуэм щIрагъэхьэлIари.
 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артисткэ  Тхьэщыгъуей Жаннэ выставкэр къызэIуихыу къызэхуэсахэм Зэки яригъэцIыхуа нэужь,  ди  лъэпкъэгъум и IэдакъэщIэкIхэм я  гугъу ищIащ.
 • — Зэки адыгэшым хуиIэ лъагъуныгъэр мы выставкэм наIуэ тщещI. АдыгэлIым и ныбжьэгъу пэжу сыт зэмани щыта адыгэшым абы и творчествэм увыпIэ хэха щиубыдащ, — жиIащ Тхьэщыгъуейм.
 • — Лъэпкъым къыдекIуэкI IэщIагъэхэр зиIэ цIыху, абы хуей щыслъагъукIэ хуабжьу согуфIэ. Уримыгушхуэн плъэкIыркъым Зэки хуэдэ цIыху IэпщIэлъапщIэхэр къызэрытхэкIам. Хуабжьу лэжьыгъэ гугъущ, зэман куэди зытекIуадэщ ахэр. Зэки Тхьэр зэчий инкIэ къызэрыхуэупсар дэтхэнэ и зы лэжьыгъэми уи фIэщ ящI. Ди лъэпкъ IэщIагъэр адыгэхэм я мызакъуэу, адрейхэми ебгъэлъагъуфыну зэфIэкI Тхьэм къуит. Дуней псом цIэрыIуэ ущыхъуну ди гуапэщ, — жиIащ «Адыгэ унэ» тыкуэн-музейр зей IутIыж Мэжид.
 • Бещто Зэки и зэфIэкIыр зэрылъагэр къыхигъэщри, дяпэкIи ефIэкIуэну ехъуэхъуащ композитор цIэрыIуэ ХьэIупэ ДжэбрэIил.
 • Гъэлъэгъуэныгъэр щекIуэкI пэшым и кум пхъэм къыхэщIыкIа шы лъагэ итт, и пкъыр тхыпхъэщIыпхъэхэмкIэ гъэщIэгъуэну гъэдэхауэ. Псом хуэмыдэу узыIэпашэрт щэкI бзыхьэхуэ цIыкIухэм къыхэщIыкIауэ шым и теплъэр къызытещ сурэтхэм. Лъэпкъ дамыгъэхэми увыпIэ  хэха  щаубыдащ Зэки и выставкэм. Фэм къыхэгъэсыкIа лъэпкъ дамыгъэхэр зэрыт сурэтым абы къекIуэлIахэм щхьэж езым ейр къыщилъыхъуэрт. А псом къищынэмыщIауэ, Зэки утыку кърихьат бзылъхугъэм зэрызигъэдахэ хьэпшыпхэр — Iэлъынхэр,  Iэпщэхъухэр,  вакъэхэмрэ чысэхэмрэ, дэтхэнэми  екIупс адыгэ нагъыщэхэр якIэрылъу. Псом нэхърэ нэхъыщхьэращи, абы и дэтхэнэ IэдакъэщIэкIми щынэрылъагъущ и лъэпкъым хуиIэ лъагъуныгъэр.
 • Уи гуапэ мыхъуу къанэртэкъым, ди лъэпкъэгъум и Iуэхур даIыгъын, и пшыхьыр хуагъэдэхэн мурадкIэ адыгэ фащэкIэ хуэпа щIалэгъуалэ куэд абы къызэрекIуэлIар. Пшыхьыр иуха иужькIи цIыхухэр хэкIуэтэху зэбгрыкIыжакъым — абыхэм къытрагъэзэжурэ зэпаплъыхьырт щIагъыбзэ куу  зыщIэлъ хьэпшыпхэмрэ сурэтхэмрэ.
 • Щомахуэ  Залинэ.
 • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.