ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сэралъп Лалинэ япэ йощ

2017-10-04

  • Тенджыз ФIыцIэм и Iуфэм Iут Геленджик къалэм студентхэм папщIэ щаухуа спорт-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ «Лэгъупыкъу» («Радуга») центрым иджыблагъэ ще- кIуэкIащ дизайнер, модельер ныбжьыщIэхэм я дунейпсо зэпеуэ. «ПОДИУМ» фIэщыгъэр зиIа зэхьэзэхуэм ехъулIэныгъэ яIэу хэтащ КъБКъУ-м АрхитектурэмкIэ, ухуэныгъэмрэ дизайнымкIэ и институтым дизайнымкIэ и колледжым щеджэхэр. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье.
  •  
  • Я зэфIэкIхэр ягъэлъэгъуэн мурадкIэ зэпеуэм зыкърагъэхьэлIат ди къэралым, нэгъуэщI щIыналъэхэм щыщ дэрбзэр ныбжьыщIэхэм. Абыхэм яхэтт ди хэкум щыIэ къалэ 20-м — Владикавказ къыщыщIэдзауэ Новосибирск нэс — я лIыкIуэхэр. Апхуэдэу зэхьэзэхуэм и утыку къихьащ Цхинвал (Осетие Ипщэ Республикэ), Луганск (Луганск Лъэпкъ Республикэ), нэгъуэщI хамэ къэралхэми я IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр. КъБКъУ-м икIа гупым хэтащ студентхэу Ушар Саинэ, Сэралъп Лалинэ, ЛIуп Марианнэ, Глашевэ ФатIимэт сымэ.
  • Зэхьэзэхуэм кърахьэлIа лэжьыгъэхэм набдзэгубдзаплъэу хэплъащ щыгъыным и дизайнымкIэ цIэрыIуэ IэщIагъэлIхэр зыхэт къэпщытакIуэхэр. Ди гуапэ зэрыхъущи, ди пщащэхэм я мастэпэм къыпыкIа щыгъынхэм пщIэшхуэ щагъуэтащ зэпеуэм. Сэралъп Лалинэ ида фэилъхьэгъуэхэм, «4+1» зыфIищахэм,  «Прет-а-порте» унэтIыныгъэм япэ увыпIэр къыщыхуагъэфэщащ. Ушар Саинэ и «Гъэмахуэр идогъэжьэж» щыгъын гупыр «Дебют» унэтIыныгъэм  етIуанэ щыхъуащ.
  • — Къэбэрдей-Балъкъэрым къикIа дэрбзэр ныбжьыщIэхэм ягъэлъэгъуа фэилъхьэгъуэхэр куэдым хьэлэмэт къытщыхъуащ. ЖыпIэнурамэ, а пщащэхэм я IэдакъэщIэкIхэр зэпеуэм щIэуэ къытхузэIуиха напэкIуэцI телъыджэт, — жиIащ къэпщытакIуэ гупым и унафэщI Хилькевич Александр, зэпеуэм кърикIуахэм щытепсэлъыхьыжым.
  • Зыхуеджэ IэщIагъэм и хъер зылъэгъуа ныбжьыщIэхэм дохъуэхъу апхуэдэ текIуэныгъэ куэд дяпэкIи зыIэрагъэхьэну.
  •  
  • КЪАРДЭН  Маритэ.
  •