ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-09-30

 •  Медведев  Дмитрий Адыгейм  щохьэщIэ
 • Адыгей. Урысейм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий лэжьыгъэ IуэхукIэ Адыгэ Республикэм щыIащ, АР-м и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат хуэзащ, гу зылъытапхъэ Iуэхухэм тепсэлъыхьащ. Медведевым щыгъуазэ зищIащ губгъуэ лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIым, мы гъэм гъавэу кърахьэлIэжам.
 •  
 • КъумпIыл Мурат Урысейм и Премьер-министрым жриIащ псыдзэр зэран зыхуэхъуахэм ядэIэпыкъун папщIэ Правительствэм хухиха мылъкур абыхэм зэрыIэрагъэхьар. Зи псэупIэр зыфIэкIуэдахэм я Iуэхур зэфIэхыным яужь зэритри къыхигъэщащ. Школ Iуэхум щынэсым жиIащ Новая Адыгея къуажэм ныбжьыщIэ 990-м хуэщIауэ щаухуэ еджапIэщIэр мы гъэм и кIэм ирихьэлIэу яухыну зэрамура-     дыр.
 • Медведев Дмитрий иригъэкIуэкIащ Джаджэ районым 2017 гъэм губгъуэ лэжьыгъэхэр зэрыщекIуэкIам теухуа зэIущIэ. Правительствэм и УнафэщIым къыхигъэщащ къыкIэлъыкIуэ илъэсми АПК-м дяпэкIи зыщIэгъэкъуэным теухуа программэр къадиIыгъыну къэралым и Президентым зэрызыхуигъэзэнур. 
 • ЗэIущIэм и пэ къихуэу Медведев Дмитрий Джаджэ районым и губгъуэм щыIащ икIи нартыхур зэрыIуахыжым щыгъуазэ зищIащ, и гуащIэгъуэу мыIэрысэр къыпычыжыныр зэрекIуэкIри зригъэщIащ.
 •  
 • Мэзкуу щагъэлъапIэ
 •  
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Къэрэшей-Шэрджэс, Ингуш республикэхэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ зэрырикъум теухуа щэнхабзэ Iуэху Iэта щекIуэкIащ Мэзкуу и Кремль уардэунэм. РеспубликитIым я артист цIэрыIуэхэм я махуэшхуэ концертым кърихьэлIащ цIыху мини 7-м нэс.
 •  
 • Концертым щIидзэным ипэкIэ, КъШР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рашид республикэм и социально-экономикэ, щэнхабзэ зэфIэкIым и экспозицэм УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым и спикер Матвиенкэ Валентинэрэ Урысейм и Президентым и Администрацэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Кириенкэ Сергейрэ щыгъуазэ ищIащ. ХьэщIэхэм гулъытэшхуэ хуащIащ щIыналъэм промышленностым, мэкъумэш хозяйствэмрэ туризмэмрэ зэрызыщаужьым, Къэрэшей-Шэрджэсым и инвестицэ жыджэрагъ лъагэм.
 • Махуэшхуэ концертыр Мэзкуу щыпсэухэми, абы и хьэщIэхэми я дежкIэ щэнхабзэ Iуэху гуапэу зэрыщытам и мызакъуэу, абыхэм ящыщ дэтхэнэми Кавказ Ищхъэрэм и щэнхабзэм щыгъуазэ зищIыну Iэмал игъуэтащ. Къэрэшей-Шэрджэсымрэ Ингушымрэ щыпсэухэм ехъуэхъуащ федеральнэ властым и лIыкIуэхэр, мы гъэм юбилейр зыгъэлъапIэ республикэхэм я унафэщIхэр.
 •  
 • УЭРДОКЪУЭ  Женя.