ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2017-09-30

 • ФокIадэм и 30, щэбэт
 • ЗэдзэкIакIуэм и дунейпсо махуэщ. ЗэдзэкIакIуэхэм я дунейпсо зэгухьэныгъэм 1991 гъэм игъэуващ.
 • Абхъаз Республикэм и лъэпкъ махуэшхуэщ — щхьэхуит зэрыхъуар егъэлъапIэ.
 • 1882 гъэм дунейм щыяпэу Фокс псым (США) электростанц тращIыхьащ.
 • 1928 гъэм инджылыз микробиолог Флеминг Александр жиIащ пенициллин хущхъуэр зэрызэхилъхьар.
 • 1941 гъэм нэмыцэхэм «Тайфун» зыфIаща ебгъэрыкIуэныгъэм, Москва къэубыдыным теухуам, щIадзащ.
 • 1946 гъэм Нюрнберг трибуналым нацист щIэпхъаджащIэхэм я судыр ищIащ.
 • 1960 гъэм Налшык лэжьэн щыщIидзащ алэрыбгъу щащI «Горянка» фабрикэм.
 • 1965 гъэм «СССР-м щIыхь зиIэ и кхъухьлъатэзехуэ», «СССР-м щIыхь зиIэ и штурман» цIэхэр ягъэуващ.
 • 1967 гъэм дунейм щыяпэу хьэршым щызэпыуващ кхъухьитI. Ахэр тIури СССР-м ейт — «Космос-186»-мрэ «Космос-188»-мрэ.
 • Совет математик, астроном, геофизик цIэрыIуэ, «Совет щIэнгъуазэшхуэ» япэ псалъалъэм и редактор нэхъыщхьэу щыта Шмидт Оттэ къызэралъхурэ илъэси 126-рэ ирокъу.
 • Урысей театр режиссёр, УФ-м и цIыхубэ артист, Урысейм и Къэрал саугъэтыр зрата Любимов Юрий къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу.
 • США-м щыIэ Адыгэ Хасэм и лэжьыгъэм жыджэру хэта, егъэджакIуэ Хьэвжокъуэ Маждэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Сирием шынагъуэншагъэмкIэ и къарухэм я генерал-полковник, политик, жылагъуэ лэжьакIуэ Абазэ Уэлид и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист, публицист Мэз Сусаннэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Урысей гимнасткэ, Олимп Джэгухэм тIэунейрэ я чемпионкэ хъуа, дыжьын медалу тIурэ жэз медалу щырэ абыхэм къыщызыхьа, дунейм щэнейрэ щытекIуа, нэгъуэщI ехъулIэныгъэ куэди зиIэ Мустафинэ Алия и ныбжьыр илъэс 23-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 12 — 14, жэщым градуси 6 — 8 щыхъунущ.
 • Жэпуэгъуэм и 1, тхьэмахуэ
 • Зи ныбжь хэкIуэтахэм я дунейпсо махуэщ
 • Кофем и дунейпсо махуэщ
 • Макъамэм и дунейпсо махуэщ
 • Лы мышхыным и дунейпсо махуэщ
 • УФ-м и лъэсыдзэхэм я махуэщ
 • Азербайджаным и прокуратурэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Китайм и лъэпкъ махуэшхуэщ. 1949 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м къызэрагъэпэщащ Китай ЦIыхубэ Республикэр.
 • Узбекистаным щагъэлъапIэ егъэджакIуэмрэ гъэсакIуэмрэ я махуэр
 • 1924 гъэм Москва къыщызэIуахащ Сатирэм и театрыр.
 • 1924 гъэм Налшык егъэджакIуэхэр щагъэхьэзыр техникум къыщызэIуахащ.
 • 1931 гъэм СССР-м и телевиденэм пIалъэ хэхам тету лэжьэн щIидзащ.
 • 1933 гъэм Налшык Лениным и цIэр зэрихьэу дэт еджапIэ къалэ цIыкIум къыщызэрагъэпэщащ лъэпкъ студие.
 • 1988 гъэм СССР-м футболымкIэ и командэ къыхэхар Олимп Джэгухэм я чемпион хъуащ.
 • Урысей император Павел Езанэр къызэралъхурэ илъэс 263-рэ ирокъу.
 • Къэбэрдей тхакIуэ, драматург Нало Жансэхъу къызэралъхурэ илъэси 111-рэ ирокъу.
 • Урысей актёр, режиссёр, СССР-м и цIыхубэ артист Ефремов Олег къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу.
 • Дзэ къулыкъущIэ, генерал-майор Хъуэт Владимир и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
 • Къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ Къущхьэ Амырхъан и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • Адыгей усакIуэ, тхакIуэ, критик Ергъукъу-ШащIэ Шэмсиет къыщалъхуа махуэщ.
 • Урысей актрисэ, УФ-м и цIыхубэ артисткэ Усатовэ Нинэ и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
 • Инджылызым щыщ политик, а къэралым и премьер-министр Мэй Терезэ и ныбжьыр илъэс 61-рэ ирокъу.
 • Урысей актрисэ, жылагъуэ лэжьакIуэ, УФ-м и цIыхубэ артисткэ Хаматовэ Чулпан и ныбжьыр илъэс 42-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 12 — 14, жэщым градуси 6 — 8 щыхъунущ.
 •  
 • Жэпуэгъуэм и 2, блыщхьэ
 • Залымыгъэ мылэжьыным и дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм 2007 гъэм къищта унафэмкIэ ягъэуващ, Индием и лъэпкъ-щхьэхуитщIыжакIуэ зэщIэхъееныгъэм и пашэу щыта Ганди Махатмэ къыщалъхуа махуэм трагъахуэри.
 • СНГ-м хыхьэ къэралхэм щагъэлъапIэ цIыхухэм профтехщIэныгъэ егъэгъуэтыным и махуэр
 • 1870 гъэм Рим къалэр Италие зэгуагъэхьэжам и щыхьэр хъуащ.
 • 1942 гъэм Краснодон къалэм къыщызэрагъэпэщащ «ЩIэблэщIэ гвардие» щэхурылажьэ комсомол зэгухьэныгъэр.
 • 1945 гъэм Къэбэрдей къэрал пединститутым школ-интернат къыщызэIуахащ.
 • Союзпсо радиом и диктор, СССР-м и цIыхубэ артист, Хэку зауэшхуэм и зэманым «Совинформбюро»-м и хъыбарыщIэхэм къеджэу щыта Левитан Юрий къызэралъхурэ илъэси 103-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, Урысей Федерацэм, КъБР-м, АР-м, КъШР-м, Дагъыстэным  я цIыхубэ артист Тут Заур и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
 • СурэтыщI-живописец Ерчэн Исуф и ныбжьыр илъэс 63-рэ ирокъу.
 • Пауэрлифтинг спорт лIэужьыгъуэмкIэ плIэнейрэ (1996 — 1999 гъэхэм) дунейм и чемпион хъуа Хъуажь Юрий и ныбжьыр илъэс 47-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 10 — 12, жэщым градуси 6 — 8 щыхъунущ.