ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ХъэтI щхьэхуэ зиIэжхэр

2017-09-22

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ ГъуазджэхэмкIэ музейм «Свой стиль» сурэттех гупым я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн фокIадэм и 18-м къыщызэIуахат.
 •  
 • ЩIыуэпсым, къалэхэм, цIыхухэм, гъэм и зэманхэм я теплъэгъуэ дахэхэр къэзыубыдыфа сурэттеххэу Подвэ Александр, Вэрокъуэ Заур, Мокаев Тенджыз, Листопадов Евгений, Журт Хьэсэн, Къуэдз Регинэ сымэ я IэдакъэщIэкIхэр зэпэджэжырт, ауэ щыхъукIи щхьэж и хъэтI зэриIэжыр щынаIуэт абы. Щхьэхуэу къыхэзгъэщыну сыхуейт, ди лэжьэгъу Къарей Элинэ и сурэтиплIкIэ а выставкэр зэригъэдэхар. Нэхъ ипэкIэ зримыпщытауэ, щIыуэпсым и теплъэгъуэ телъыджэхэр къызытещ сурэтхэр абы утыку кърихьащ.
 • — Мы гъэм епщыкIуплIанэу клубым я гъэлъэгъуэныгъэ къызэрагъэпэщри, утыку кърахьэ лъэжьыгъэхэр зым нэхърэ адрейм нэхъ ефIакIуэ зэпытщ. Ар куэдкIэ и фIыгъэу къызолъытэ а зэгухьэныгъэм и унафэщI Лукьяненкэ Иван. Ди республикэм и мызакъуэу, адрей щIыналъэхэми щыбгъэлъагъуэ хъун лэжьыгъэ куэд иIэщ клубым, — жиIащ зи гугъу тщIы зэIущIэр къыщызэIуихым КъБР-м и сурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Темыркъан Геннадий.
 • «Свой стиль» сурэттех гупым я унафэщI Лукьяненкэ Иван и псалъэхэм я пэщIэдзэу выставкэм кърихьэлIа псоми фIыщIэ яхуищIащ.
 • — ФщIэну сыхуейт ди гупым хэтхэм я сурэтхэр нэхъ дахэу трахын папщIэ псэзэпылъхьэпIэ щихуэ куэдрэ къазэрыхуихуэр. Езгъэлеину къыщIэкIынкъым, ахэр къэралым щынэхъыфIхэм ящыщу жысIэмэ, — къыхигъэщащ Лукьяненкэ Иван.
 • Сурэттех гупым хэт Байсиев Ахъмэт къызэрилъытэмкIэ, зы сурэттехи щыIэу къыщIэкIынкъым и IэдакъэщIэкIхэр цIыхум яригъэлъагъуну хуэмейуэ.
 • — Лукьяненкэ Иван и фIыгъэкIэ сурэт техыным и пщIэр республикэм щылъагэщ, уеблэмэ, адрей хэгъэгухэм я сурэттеххэм ефIэкI куэд диIэщ, — жиIащ абы.
 • Жэпуэгъуэм и 1 пщIондэ екIуэкIыну гъэлъэгъуэныгъэм гукъыдэж зиIэ псори еплъ хъунущ.
 • Щомахуэ Залинэ.
 •  Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.