ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Егоровэ Татьянэ ЗэзыгъэуIу Советым хагъэхьащ

2017-09-14

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ хагъэхьащ 2017 — 2022 гъэхэм ЦIыхубзхэм я Iуэху дэкIынымкIэ лъэпкъ стратегиер зыгъэзэщIэну ЗэзыгъэуIу Совету УФ-м и Правительствэм и деж щыIэм. Абы 2016 гъэм дыгъэгъазэм и 31-м УФ-м и Правительствэм унафэ трищIыхьащ.
  •  
  • ЗэзыгъэуIу советым цIыху 33-рэ хохьэ, и унафэщIыр УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Голодец Ольгэщ. Федеральнэ къэрал къулыкъущIапIэхэм, жылагъуэ, щIэныгъэ IуэхущIапIэхэм нэмыщI ЗэзыгъэуIу советым хэтщ щIыналъитхум и лIыкIуэхэри, абыхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрыр.
  • Лъэпкъ стратегием къыщыгъэлъэгъуащ бзылъхугъэм ехьэлIа къэрал политикэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэр, унафэ къэщтэным цIыхубзхэри хэлэжьыхьын зэрыхуейр, нэгъуэщIхэри.
  • Нобэ екIуэкIыну япэ зэхуэсым щыхэплъэнущ 2017 — 2022 гъэхэм ЦIыхубзхэм я Iуэху дэкIынымкIэ лъэпкъ стратегиер гъэзэщIа хъуным ехьэлIа планым и проектым. Ар IыхьитIу зэщхьэщыхауэ щытынущ. Япэм (2017 — 2018 гъэхэм) стратегиер гъэзэщIа зэрыхъуну Iэмалхэр щагъэпсыну аращ; информационно-аналитикэ, бзылъхугъэхэм я Iуэху дэгъэкIынымкIэ къэрал политикэр хабзэмрэ кадрхэмкIэ къыщызэрагъэпэщынырщ. ЕтIуанэм (2019 — 2022 гъэхэм) щаубзыхунущ политикэм, экономикэм, социальнэ, щэнхаб-зэ IэнатIэхэм цIыхубзым и Iуэху щегъэфIэкIуэныр. Стратегием текIуэдэну мылъкур  къэрал программэхэмкIэ яубзыхунущ.
  • ЗэIущIэ нэужьым УФ-м и щIыналъэхэм я гъэзэщIакIуэ къулыкъущIапIэхэм чэнджэщкIэ зыхуагъэзэнущ 2017 — 2022 гъэ-хэм ЦIыхубзхэм я Iуэху дэкIынымкIэ лъэпкъ стратегием и япэ Iыхьэр гъэзэщIа зэрыхъунум теухуа щIыналъэ планхэр зэхалъхьэну.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, УФ-м и Правительствэм и деж щыIэ ЗэзыгъэуIу советыр къыщIызэрагъэпэщар къэрал властым и федеральнэ къулыкъущIапIэхэр, УФ-м и хэгъуэгухэм я къэрал къулыкъущIапIэхэр, щIыпIэ самоуправленэхэр, жылагъуэ щIэныгъэ зэгухьэныгъэхэр 2017 — 2022 гъэхэм ЦIыхубзхэм я Iуэху дэкIынымкIэ лъэпкъ стратегием ехьэлIауэ зэдэлэжьэнырщ.
  • ЗэзыгъэуIу советым и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ а проектыр гъэзэ-щIа хъунымкIэ щыIэ Iэмалхэр къэгъуэтыныр, бзылъхугъэхэм яхуэунэтIа къэрал политикэм хэлъ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр убзыхуныр.
  • КъБР-м и Парламентым и
  • пресс-IуэхущIапIэ.