ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-09-14

 • АР-м и махуэм ирихьэлIэу
 • Адыгей. Республикэ стадион «Дружба»  Мейкъуапэ дэтыр зыхуей хуагъэзауэ  жэпуэгъуэм къызэIуахыжынущ. ЗэхъуэкIыныгъэшхуэ зыхалъхьа стадионыр зэгъэпэщыжыным елэжьащ «Уры- сей Федерацэм 2016 — 2020 гъэхэм физкультурэмрэ спортымрэ зыщегъэужьын» федеральнэ программэм ипкъ иткIэ. Федеральнэ, щIыналъэ бюджетхэм ейуэ  сом мелардым нэблагъэ трагъэкIуэдащ стадионыр зэгъэпэщыжыным .
 • Адыгейм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат нэхъапэкIэ жиIауэ щытащ «Дружба» стадионыр къызэIухыжыныр Адыгэ Республикэм и махуэшхуэм — жэпуэгъуэм и 5-м ирырагъэхьэлIэну.
 • Стадионыр къэгъэщIэрэщIэжыным елэжьащ          2009 гъэм щыщIэдзауэ. Ар яухуауэ щытащ 1949 гъэм цIыху мини 7-м хуэщIауэ. Иджы республикэм и стадион нэхъыщхьэм цIыху  мин 18 иригъэблэгъэфынущ. Къыхэдгъэщынщи, мы гъэм Мейкъуапэ щатынущ иджыри зы спорт IуэхущIапIэ — федеральнэ ахъшэ хэлъу яухуэ спорт-нэщанэуапIэр.
 •  
 • IэнатIэм игъуэтыну зэхъуэкIыныгъэхэр
 • Адыгейм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат хэту республикэм щекIуэкIащ экономикэ Iуэхухэр зэзыгъэуIу советым и зэIущIэ. Абы щытепсэлъыхьащ мэкъумэш IэнатIэм зэрызиужьынум.
 •  
 • ЗэIущIэм щыжаIам тепщIыхьмэ, хьэцэпэцэм нэхърэ, хадэхэкIымрэ пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ уелэжьыныр нэхъ фейдэщ. Апхуэдэуи жаIащ ерыскъыпхъэхэр щахъумэну щIыIалъэхэр зэрахуримыкъур, абы къару зэгъэуIуакIэ яужь итын зэрыхуейр. Мы Iуэхум теухуауэ къыхалъхьа жэрдэмыр Адыгейм и Iэтащхьэ КъумпIыл  Мурат ядиIыгъащ.
 •  
 • Зэдэлэжьэну зэгуроIуэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Республикэм туризмэм-кIэ, курортхэмрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ и министр Ерчэн Анзор дыгъуасэ Мэзкуу щыIу-           щIащ Урысейм бизнес-патриотизмэм зыщегъэужьынымкIэ хьэрычэ- тыщIэхэм я «АВАНТИ» ассоциацэм и унафэщI Янсуков Рахман. Апхуэдэуи абы хэтащ «Молодежная биржа труда» РГБУ-м и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Тэтэркъул Ибрэхьим.
 •  
 • Ахэр тепсэлъыхьащ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм инвестицэхэр къешэлIэнымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм, щIыналъэм туризмэмрэ хьэрычэтыщIэмрэ зыщегъэужьыным. ЗэIущIэм хэта лъэныкъуэхэм Iэ щIадзащ зэрызэдэлэжьэнум техуа ЗэгурыIуэныгъэм.
 •  
 • Леопард зэтIолъхуэныкъуэ
 • Республикэм и зоопаркым щаIыгъ Звездочка леопардым зэтIолъхуэныкъуэ цIыкIуитI къилъхуащ. Мыгувэу абыхэм псэупIэ яхуэхъунущ Шэшэн Республикэм и зоопаркыр.
 •  
 • Зоопаркым и хэхъуэ цIыкIухэм зэкIэ цIэ къыхуагупсысакъым, ар хуит хуащIащ зыIэрыхьэнухэм.  «МазитI ныбжьым нэсмэ, ахэр Шэшэн Республикэм еттыну ди мурадщ», — жиIащ зоопаркым и унафэщI Текеев Расул.
 • УЭРДОКЪУЭ  Женя.