ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тхыдэр зи лъабжьэ

2017-09-14

  • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм щекIуэ- кIа зэхыхьэр теухуауэ щытащ Къэбэрдейр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум. Гуаджэ Iэминат я пашэу, IуэхущIапIэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм къызэрагъэпэщащ ар. ЕзыгъэкIуэкIар а къудамэм и лэжьакIуэ нэхъыжь Безыр Ленэщ.
  •  
  • Зэхыхьэр щекIуэкI пэшым щагъэуващ «ИгъащIэкIэ Урысейм дригъусэу!» зыфIаща тхылъ дапхъэр. Абы хагъэхьащ адыгэхэмрэ урысхэмрэ зэрызэкъуэувам теухуа тхыдэ лэжьыгъэхэр зи щIэгъэкъуэн къэхутэныгъэхэр, тхылъхэр, художественнэ тхыгъэхэр, сурэтхэр. Апхуэдэщ  тхыдэ дэфтэрхэр лъабжьэ зыхуэхъуа «Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII веках» томитI хъу тхылъыр (1957 гъэ), усакIуэ, зэдзэкIакIуэ, журналист, продюсер, ЩIДАА-м и академик Бэлагъы Любэ и «Гуащэнэ» тхылъыр (2005 гъэ), УФ-м щIыхь зиIэ и художник, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ЩIДАА-м и академик КIыщ Мухьэдин и Iэдакъэ къыщIэкIа Гуащэнэ и портретыр, нэгъуэщIхэри.
  • Искусствовед, «Монументальная скульптура Кабардино-Балкарии» тхылъыр зи Iэдакъэ къыщIэкIа Аппаевэ Жаухъар къызэхуэсахэр зыубгъуауэ хигъэгъуэзащ налшыкдэсхэм, республикэм исхэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ яфIэфIу зыщагъэпсэху, куэдым ягу дыхьэ  Марие         и фэеплъ цIэрыIуэм и тхыдэм, ар щIагъэувам, блэкIамрэ нобэмрэ зэпызыщIэ фэеплъым и мыхьэнэм.
  • Тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат, Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал институтым и щIэныгъэлI Уэщро Рубен тепсэлъыхьащ Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьам теухуа Iуэхугъуэхэм.
  • Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал институтым и лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я кандидат Къэжэр Иннэ къытеувыIащ зи цIэр яIэщIэхужа лъэпкъ узэщIакIуэ щэджащэхэм, адыгэ литературэм и зыужьыныгъэм, ар зыгъэбей щIэблэм.
  • Зэхыхьэр щиухым къызэхуэсахэр ирагъэплъащ «Мария Темрюковна, царица Всея Руси и черкесская княжна» фильмым.
  • КърихьэлIахэм я нэгу зрагъэужьащ КъШР-м и цIыхубэ артист, «1977 гъэм и дыщэ макъ», Къалмыкъ Юрий и саугъэтыр зыхуагъэфэща уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Шумахуэ ХьэзрэIилрэ пшынауэ Iэзэ, дунейпсо зэпеуэхэм я лауреат Жыгун Эдуардрэ.
  •  
  • ТЕКIУЖЬ  Заретэ.