ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2017-09-12

 • Япэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэм зыщIэгъэкъуэным и дунейпсо махуэщ
 • Украинэм физкультурэмрэ спортымрэ я махуэр щагъэлъапIэ
 • Украинэ кином и махуэщ
 • 1492 гъэм Колумб Христофор Америкэр къызэIуихащ.
 • 1698 гъэм Таганрог къалэм и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 • 1934 гъэм Латвием, Литвам, Эстонием политикэ зэгухьэныгъэ къызэрагъэпэщащ. Женевэ Iэ зыщытрадза а зэгурыIуэныгъэр тхыдэм хыхьащ Балтикэ Антантэ цIэр иIэу.
 • 1953 гъэм Хрущев Никитэ КПСС-м и ЦК-м и япэ секретару хахащ.
 • 1953гъэм Кеннеди Джонрэ Бувье Жаклин Лирэ я нэчыхьыр ятхащ.
 • 1959 гъэм «Восток-Л» совет ракетэр япэу Мазэм лъэтащ икIи СССР-м и ныпымрэ гербымрэ ихьащ.
 • Франджы физик, Нобель и саугъэтыр зыхуагъэфэща Жолио-Кюри Ирен къызэралъхурэ илъэси 120-рэ ирокъу.
 • КъШР-м и цIыхубэ тхакIуэ Брат Хьэбас къызэралъхурэ илъэс 87-рэ ирокъу.
 • Театрымрэ киномрэ я актрисэ, режиссёр, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Доронинэ Татьянэ къызэралъхурэ илъэс 84-рэ ирокъу.
 • Дирижёр, скрипкэм Iэзэ дыдэу зэреуэмкIэ дуней псом цIэрыIуэ щыхъуа, СССР-м и цIыхубэ артист Спиваков Владимир и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 • Совет фигуристкэ, олимп чемпионкэ, жылагъуэ лэжьакIуэ Роднина Иринэ и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артист ШэджыхьэщIэ Аслъэнбий и ныбжьыр илъэс 67-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 24 — 28-рэ, жэщым градус 16 — 18 щыхъунущ.