ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщIымрэ депутатхэмрэ сабийхэм йохъуэхъу

2017-09-06

  • Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, КъБР-м и Парламентым и депутатхэр ЩIэныгъэм и махуэм курыт еджапIэхэм щыIащ, гъэ еджэгъуэр зэрыщIидзамкIэ егъэджакIуэхэмрэ абыхэм я гъэсэнхэмрэ ехъуэхъуащ.
  •  
  • -ГъащIэм сыт хуэдэ ехъулIэныгъэ щызэдмыгъэгъуэтами, ахэр псори къыщежьэжыр фокIадэм и 1-ращ. Сыту жыпIэмэ, щIэныгъэр фIыгъуэщ, еджапIэм ныбжьэгъугъэр щызыхыбощIэ, уи зэфIэкIхэр щыбогъэлъэгъуэф. Дыкъэзыухъуреихь дунейм и закъуэкъым бгъэунэхур, атIэ уэ езым уи зэфIэкIымрэ уи къарумрэ здынэсынур къыбощIэ. Курыт еджапIэм къыщIэтха щIэныгъэращ ди гъащIэ псор зытегъэщIари зэлъытыжари. ЩIэныгъэм дэ нэхъ лъэщ, нэхъ Iущ дещI, ди гъащIэ гъуэгум и щIэдзапIэ мэхъу. ЩIэныгъэм и махуэр псоми ди зэхуэдэ гуфIэгъуэщ, ауэ ар нэхъ зыфIэгъэщIэгъуэныр япэ дыдэ школым къакIуэ цIыкIухэращи, нобэ махуэр фIыгъуэкIэ фигу къинэжыну, ффIэгъэщIэгъуэну феджэну, фи ехъулIэныгъэхэм адэ-анэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ иригушхуэну си гуапэщ, — жиIащ Егоровэ Татьянэ, Май къалэ дэт 13-нэ прогимназием и еджакIуэхэм захуигъазэу.
  • Парламентым и УнафэщIыр ехъуэхъуащ адэ-анэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ:
  • — Школым япэу къакIуэхэм нэхърэ нэхъыбэжу мэгузавэ адэ-анэхэр, егъэджакIуэхэр, гъэсакIуэхэр. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, ахэращ зэлъытар ди сабийхэм я гъащIэр зэрыхъунур. Аращи, фи IэщIагъэмкIэ ехъулIэныгъэфIхэр фиIэу, нэжэгужэу, фи гуащIэр мыкIуэщIу фызэрылэжьэн къару фиIэну сынывохъуэхъу, — захуигъэзащ абыхэм Егоровэм.
  • Махуэшхуэм кърихьэлIат Май щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Евтушенкэ Сергей. Ар япэ классым кIуахэм ехъуэхъуащ «илъэс 11 дэкIмэ, я адэ-анэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ щыгуфIыкIыу псоми дыщэ медалкIэ школыр къаухыну».
  • ШколакIуэхэм ехъуэхъуащ КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм егъэджакIуэхэм я щIэныгъэр къэпщытэнымкIэ и къудамэм и унафэщI Алокъуэ Ритэ, Май щIыпIэ администрацэм щIэныгъэмкIэ и управленэм и унафэщI Маерле Галинэ, прогимназием и унафэщI Прокодановэ Нинэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.
  • ИужькIэ Егоровэм зыщиплъыхьащ прогимназием и пэшхэм, спортзалым, шхапIэм, тхыдэ-лъахэхутэ музейм.
  • КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.