ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-09-05

 • ШколакIуэ 600  йокIуалIэ
 • Абхъаз.Республикэм и школи 156-м гъэ еджэгъуэр щаублэжащ, абыхэм екIуалIэ еджакIуэ мин 27-м щIигъум щыщу мини 3-м нэблагъэр япэ классым кIуахэрщ.
 •  
 • Сыхъум дэт курыт еджапIэ №3-м, Воронов Юрий и цIэр зезыхьэм, дыгъуасэ и бжэхэр яхузэIуихыжащ школакIуэ 600-м. Гъэ еджэгъуэщIэм япэ классым кIуащ сабии 110-рэ. А Iуэху гуапэм хэта цIыкIухэм, абыхэм я адэ-анэхэмрэ егъэджакIуэ- хэмрэ псалъэ гуапэкIэ зыхуагъэзащ Абхъазым и Президент Хаджимбэ Рауль, егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ министр Какобэ Адгур, Урысейм и чрезвычайнэ, полномочнэ лIыкIуэу Абхъазым щыIэ Григорьев Семён, щыхьэрым и администрацэм и Iэтащхьэ Харазие Адгур, Сыхъум и Къалэ зэхуэсым и унафэщI Пилие Константин сымэ.
 • Школым и унафэщI Пагавэ Майе жиIащ школыр зэIузэпэщ зэрыхъуар Урысейр ахъшэкIэ къазэрыдэIэпыкъуам зэрифIыгъэр, абы къэралым и унафэщIхэм фIыщIэ яхуищIащ.
 • Къэпсэлъахэм къыхагъэщащ Сыхъум дэт ещанэ школым цIыху цIэрыIуэхэр — Чочуа Андрей, Искандер Фазиль, Воронов Юрий сымэ зэрыщеджар.
 • «ФIыуэ, фыдихьэхыу феджэ. ИпэжыпIэкIэ щIэныгъэ зыбгъэдэлъ жылагъуэрщ зыухуэр къэрал лъэщ», — жиIащ Хаджимбэ Рауль, еджакIуэхэм щехъуэхъум.
 •  
 • Пэрытхэм  ящыщщ
 • Адыгей.Урысей Федерацэм и щIыналъи 10-м, цIыхухэм ахъшэ нэхъыбэ къащыхэхъуэ хъуам, республикэр ящыщщ.
 •  
 • Мы IуэхумкIэ Адыгейм ебланэ увыпIэр иIыгъщ. Республикэм ар проценти 102,6-м щынэсащ, нэгъа-бэ елъытауэ. Апхуэдэ бжыгъэхэр къигъэлъэгъуащ Росстатым 2017 гъэм и япэ мазихым УФ-м и щIыналъэхэм ягъуэта социально-экономикэ зыужьыныгъэм тещIыхьауэ.
 •  Росстатым и экспертхэм къызэралъытэмкIэ, цIыхухэм ахъшэу къахэхъуэм зэрыщыту Урысейм процент 1,4-кIэ зэрыщыкIэрыхуам и щхьэусыгъуэхэм ящыщщ сатум зэрыхэщIар, ауэ промышленнэ производствэр къэралым проценти 2-кIэ щыхэхъуащ.
 •  
 • Тонн мини 7-м нэблагъэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Республикэм и мэкъумэшыщIэхэм фошыгъу жэгундэр кърахьэлIэж. ИджыкIэ гектари 150-м къыщатIыжащ тонн мини 7-м нэблагъэ.
 •  
 • Мы гъэм фермерхэм гектар къэс жэгундэ центнер 458-рэ къытрах, ар бэвагъ хъарзынэщ. Псори зэхэту фошыгъу жэгун-дэм гектар мини 6,2-рэ иIыгъщ. Къыхэдгъэщынщи, республикэм щолажьэ фошыгъу завод, аращи, мэкъумэшыщIэхэм къагъэкIар ирагъэкIынымкIэ гугъуехь яIэнукъым. Зы жэщ-махуэм заводым жэгундэ тонн мини 6 къищтэфынущ.
 • УЭРДОКЪУЭ Женя.