ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къалэр ягъэщIэращIэ

2017-08-17

  • Налшык и теплъэр гъэдэхэныр зи къалэнхэм я зэфIэкI псори ирахьэлIэ махуэшхуэ дызыхуэкIуэм къалэр хуагъэхьэзырыным.
  •  
  • Тэрчокъуэм и цIэр зезыхьэ уэрамым щылажьэ ухуакIуэхэм бульдозерхэмкIэ щIыпIэ щхьэхуэхэр зэтес ящIащ, лъэс зекIуапIэхэмрэ фэтэр бжэIупэхэмрэ бетон гъэжахэмкIэ щIадзауэ пагъэщхьэхукI. Псом хуэмыдэу йогугъу сабий джэгупIэхэр зэпэщ зэращIыным. А лэжьыгъэхэм къадэкIуэу, щхъуантIагъэхэмрэ удз гъэгъахэмрэ хасэнущ, зыгъэпсэхупIэу щытыну щIыпIэхэри къагъэщIэрэщIэжынущ. Лэжьыгъэхэр фокIадэм нэмысу зэфIахын хуейщ.
  • «2017 гъэм къриубыдэу  къалащхьэм иджырей теплъэ егъэгъуэтын» зыфIаща щIыпIэ программэр зэрагъэзащIэр нэрылъагъуу, Налшык и щIыпIэ куэдыр ягъэдэхащ: уэрам зэхэкIыпIэхэм гъущI тегъэувапIэ щагъэуващ, удз гъэгъа зэмыфэгъухэр иту, газонхэм удз щхъуантIэхэр щхьэщахыкIащ, къалэр зыгъэдахэ гъэгъа гъэкIыпIэхэм щIэуэ зыбжанэ къыхагъэхъуащ, сэкъат зыгъуэта плиткэхэр лъэс зекIуапIэхэм трагъэкъэбзыкIащ. Мыпхуэдэ лэжьыгъэхэм ущрохьэлIэ Лениным, ЩоджэнцIыкIум я проспектхэм, Идарым и уэрамым.
  • Шэрэдж  Дисэ.