ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗэдзэкIакIуэхэм я еджапIэ къызэIуах

2017-08-05

  • Кавказ Ищхъэрэм и литературэр илъэс куэд лъандэрэ зылъахъэ, зезымыгъэужь щхьэусыгъуэхэм ящыщщ лъэпкъыбзэхэм я зэдзэкIакIуэ ирикъуу дызэримыIэр. АнэдэлъхубзэкIэ утхэныр фIыгъуэ мылъытэщ, ауэ зы тхакIуи щыIэу къыщIэкIынкъым и IэдакъэщIэкIыр лъэпкъышхуэхэм я бзэкIэ зэрадзэкIыну щIэмыхъуэпсу.
  •  
  • ЗэдзэкIакIуэм и пщэ къалэнышхуэ къыдохуэ икIи тхакIуэр псэкIэ ппэгъунэгъуу, абы и тхыгъэм щIилъхьа щIагъыбзэр къыбгурыIуэу зэбдзэкIыныр тыншкъым. Ар къызэхъулIэхэри щыIэщ, уеблэмэ, тхыгъэр зытхам нэхърэ куэдрэ зэзыдзэкIам нэхъыфI щищI къохъу.
  • Литературэр зыIущIэ лъэпощхьэпохэм фIыуэ щыгъуазэ, а Iуэхум гууз-лыуз хузиIэхэу «Литературная Кабардино-Балкария» журналым и редактор нэхъыщхьэ, усакIуэ Тхьэзэплъ Хьэсэнрэ «Къэбэрдей-Балъкъэр»  радиом и унафэщI, зэдзэкIа-кIуэ цIэрыIуэ Мэремкъул Ларисэрэ я жэрдэмкIэ журналым и редакцэм деж зэдзэкIакIуэхэм я еджапIэ къыщызэIуахащ. Ар зэрагъэпсынум, абы щрагъэджынухэм теухуауи республикэм ис тхакIуэхэмрэ литературэджхэмрэ хэту иджыблагъэ зэIущIэ къызэрагъэпэщащ.
  • Мэремкъул Ларисэ зэIущIэр къыщызэIуихым, КъБР-м и лъэпкъ литературэхэр зэдзэкIакIуэхэм хуабжьу зэрыхуэныкъуэм, щIэджыкIакIуэхэм къебгъэцIыху хъун литературэ дызэриIэм и гугъу ищIащ. Апхуэдэуи абы къыхигъэщащ зэдзэкIакIуэхэм «я уадэр пщIэншэу зэрырамыгъэIэтынур», абыхэм я лэжьыгъэхэм щыщу «Литературная Кабардино-Балкария» журналым къытрадзэхэм хуэфэщэн гугъуехьыпщIэ зэрагъэувар.
  • Тхьэзэплъ Хьэсэн къыщыпсалъэм жиIащ, къызэрагъэпэща еджапIэм зэманкIэ зрагъэубгъун мурад зэраIэр, уеблэмэ щIыналъэ мыхьэнэ иIэу ящIыну зэрыщыгугъыр.
  • ЗэIущIэм кърагъэблэгъат РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, усакIуэ, зэдзэкIакIуэ цIэрыIуэ Парпарэ Анатолий. Абы жиIащ ди щIыналъэм къыщрахьэжьа Iуэху щхьэпэм адэкIи зегъэужьыпхъэу къызэрилъытэр, ди республикэм литературэм щигъуэт гулъытэм зэрыщыгуфIыкIри къыхигъэщащ. ЗэдзэкIыным хуэIэижь тхакIуэм абы и щэху зыбжанэмкIи къызэхуэсахэм ядэгуэшащ.
  • КъызэгъэпэщакIуэхэр зэрыщыгугъыу еджапIэм и къарури и зэфIэкIри ин хъуну, Iуэху ирагъэжьам лъапэ махуэ ичауэ къыщIэкIыну ди гуапэщ.
  • Щомахуэ  Залинэ.
  • Сурэтыр Къарей  Элинэ  трихащ.