ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къалащхьэр ягъэдахэ

2017-08-05

  • Зы тхьэмахуэ зэхуакум къриубыдэу, Налшык, Лениным и проспектым, лэжьыгъэ щызэфIахащ, ди щыхьэрыр республикэм и къэралыгъуэм зэпэщу IущIэным теухуауэ.
  •  
  • Куэдыр зэрыщыгъуазэщи, проспектым тетщ ныбжьышхуэ зиIэ унэхэр. Абыхэм къызэранэкIащ тхыдэ гъуэгуанэшхуэ, зи псэупIэу щытахэри цIэрыIуэ защIэщ: Бэрбэч ХьэтIутIэ, КъардэнгъущI Зырамыку, Шортэн Аскэрбий, нэгъуэщIхэри. Мы унэхэм ядыболъагъу ХХ лIэщIыгъуэм икухэм ди къэралым архитектурэ гупсысэ хэлъу щаухуахэм я теплъэ дахэр. Шхэпс хужьыбзэкIэ гъэщIэрэщIа унащхьэ къэухьхэр, унэ къуапэхэр, бжэ-щхьэгъубжэ блыпкъхэр, балконхэр япэу ирата теплъэм къытенащ, зэгуэр Налшык зыгъэпсэхупIэ щIыпIэу зэрыщытар уи нэгу къыщIагъэхьэжу.
  • КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэм нэмысу, мы унэхэр сыт щыгъуи хуэдэу, хужьыбзэу зэрахьащ, абыхэм я Iэгъуэблагъэри щIадзауэ зэщIагъэкъабзэ, лъэс зекIуапIэхэр зэрагъэзэхуэж. Мыпхуэдэ лэжьыгъэ щокIуэкI проспектымрэ Кулиевым и цIэр зезыхьэ уэрамымрэ я зэхэкIыпIэми. Абдежым щыт псыутх дахэхэм я хъуреягъым гъэмахуэ удз гъэгъахэр (къэрабэхэр) щыхасэ.
  • Шэрэдж  Дисэ.