ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэпкъыр тхуэбагъуэрэ бзэр тхуэбзэрабзэм

2017-08-03

 • Джэду Сэкинат 1976 гъэм фокIадэм и 30-м Псыгуэнсу къуажэм къыщалъ-хуащ. Школым щыщIэса лъандэрэ Сэкинат щIэхъуэпсырт егъэджакIуэ хъуну, ауэ апхуэдэ насып  къыщехъулIар илъэсиплI ипэкIэщ — Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым филологиемкIэ и институтым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэм щIэтIысхьащ. Езанэ курсым щIэсу адыгэ IуэрыIуатэмкIэ экзаменыр фIы дыдэу зэритам щхьэкIэ, ЦIыпIынэ Аслъэн и унагъуэм къыбгъэдэкI стипендиер къыхуагъэфэщауэ щытащ Сэкинат. Абы тригъэгушхуагъэнщ — «тху» защIэкIэ еджащ. ФIы дыдэу зэреджам и мызакъуэу, ар хэтащ университетым щрагъэкIуэкI пшыхьхэм, зэIущIэхэм, конференцхэм. ЕхъулIэныгъэу зыIэригъэхьахэм я щыхьэтщ абы зыбжанэрэ къыхуагъэфэща щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр, абыхэм я щхьэжщ къихьа диплом плъыжьыр.
 • Джэду Сэкинат

  Сэкинат зэрыжиIэмкIэ, абы фIэфIщ   усэ къеджэни ахэр зэдзэкIыни. Езыми усэ зыбжанэ итхауэ иIэщ.

 • Пщащэм мурад куэд зэриIэм шэч хэлъкъым, ауэ псом япэ иригъэщыр и щIэныгъэм адэкIи хигъэхъуэнырщ.
 • И анэдэлъхубзэр зэрылъэкIкIэ игъэб-зэрабзэу, езым и бынхэм я мызакъуэу еджакIуэ цIыкIухэри абы щIипIыкIыу Сэкинат зытеува гъуэгущIэм хузэфIэкI къимыгъанэу ирикIуэну и гугъэщи, и мурадхэр Алыхьым къыхузэпищэ!
 •  
 • ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.
 •  
 • Анэдэлъхубзэ
 •  
 • УрипсэлъэхукIэ анэдэлъхубзэм
 • КIуэдынкъым, зэгъащIэ, уи лъэпкъыр.
 • ЗебгъэужьыхукIэ уэ уи бзэм,
 • ТегушхуэгъуафIэ ар хъункъым.
 •  
 • ЩIэблэ къыпщIэхъуэм ебгъащIэм,
 • УщыгуIэнкъым мы гъащIэм.
 • ЗыIэпишэнщи бзэ гуакIуэм,
 • ФIэфI хъункъым ар емыфIакIуэм.
 •  
 • Лъэпкъыр тхуэбагъуэрэ бзэр
 •  тхуэбзэрабзэм,
 • Хэнынкъым фIыгъуэшхуэм адыгэр.
 • КIыхь хъунщи и гъащIэр
 •  анэдэлъхубзэм,
 • ХэкIынкъым псэ лъапIэр, зэгъащIэ!
 •  
 • Джэду Сэкинат.