ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апэжыхьым и лIыгъэ

2017-07-20

  • Республикэм МафIэсым пэщIэтынымкIэ и къэрал IуэхущIапIэм и унафэщI Борэн МуIэед къыбгъэдэкI фIыщIэ тхылъ иратыжащ мафIэсым хахуагъэ къыщызыгъэлъэгъуа, къэрал кIуэцI къулыкъум и капитан Апэжыхь Алим, МВД-м и лэжьакIуэм.
  •  
  • 2017 гъэм мазаем и 26-м Апэжыхь Алим Анзорей къуажэм дэт и унэм щыIэт. Абы и гъунэгъум и унэм напIэзыпIэм мафIэ къыщIэнащ икIи псынщIэу пэш псоми нэсащ. МафIэм япэу гу лъызыта я нысэр мафIэсгъэункIыфI IэнатIэм псэлъащ, итIанэ я гъунэгъухэм еджэу хуежьащ, езыр-езыру къыщIэмыкIыфыну нанэр унэм къыщIэхын хуейти.
  • Япэу нэсащ капитан Апэжыхьыр. Iэнкун мыхъуу, пэшхэм Iугъуэшхуэ зэрыщIэтым къимыгъэувыIэу, ар унэм щIыхьэри мафIэм къыхихащ зи ныбжь хэкIуэта цIыхубзыр.
  • Гузэвэгъуэм хахуагъэрэ лIыгъэрэ къыщызыгъэлъэгъуа Апэжыхьым, дауи фIыщIэшхуэ хуэфащэщ.
  • БАХЪСЭН  Ланэ.