ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Пшэхэм адрыщIкIэ

2017-07-18

  • Бадзэуэгъуэм и 20-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIынущ «Пшэхэм адрыщIкIэ щыIа фронт» къэрал зэхуаку дзэ-тхыдэ фестивалыр. Ар теухуащ Кавказым папщIэ екIуэкIа зэхэуэхэм зэрыщIидзэрэ илъэс 75-рэ зэрырикъум.
  •  
  • Iуащхьэмахуэ лъапэ зауэр щекIуэкIа и щIыпIэхэм къэлъыхъуэныгъэ лэжьыгъэхэр, абы щыпсэухэмрэ хьэщIэхэмрэ папщIэ выставкэхэр къыщызэрагъэпэщыну, зэрызэуа Iэщэ лIэужьыгъуэхэмрэ Дзэ Плъыжьым и сэлэтхэм ящыгъа фащэхэмрэ щагъэлъэгъуэну я мурадщ. «Фэеплъыр псэущ» Iуэхум къызэщIеубыдэ бгым щызэуа ди дзэхэм я фащэхэр ящыгъыу Iуащхьэмахуэ и къуэкIыпIэ щыгум дэкIыныр, ТекIуэныгъэм и Ныпым     ещхьу ящIа бэракъри абы дахыныр.
  • Фестивалым и лэжьыгъэр ирагъэкIуэкIынущ Урысей Федерацэм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIахэм.
  • Къэлъыхъуэныгъэ лэжьыгъэхэм хэтынущ Ипщэ дзэ округым и 34-нэ бригадэ щхьэхуэм къулыкъу щызыщIэхэмрэ «Мемориал-Эльбрус» гупым щыщхэмрэ.
  •  
  • ХъыбарегъащIэ агентствэхэм къызэратам тету тыдодзэ.