ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зи гупсысэхэр щIэщыгъуэ

2017-07-05

 • КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ «Си хабзэубзыху жэрдэм» щIалэгъуалэ урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ, федеральнэ Iыхьэхэм щытекIуахэмрэ абыхэм къыхэжаныкIахэмрэ.
 •  
 • Зэпеуэр УФ-м и Къэрал Думэмрэ «Урысейм и щIалэгъуалэм зегъэужьынымкIэ «Интеграция» цIыхубэ зэгухьэныгъэмрэ» я жэрдэмкIэ 2005 гъэ лъандэрэ къызэрагъэпэщ.
 • ЩIалэгъуалэм яIущIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэлимрэ ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ комитетым и унафэщI Iэзычэ Светланэрэ.
 • Мы гъэм зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм лэжьыгъэ 43-рэ ирагъэхьат республикэм и курыт школхэм, еджапIэ нэхъыщхьэхэм щIэсхэм. 15-р нэхъыфIу къалъытащ. ИужькIэ абыхэм ящыщу 13-р УФ-м и Къэрал Думэм ирагъэхьащ, зэхьэзэхуэм и кIэух Iыхьэм хэтын папщIэ.
 • — Зэпеуэм кърикIуам арэзы дыкъищIащ. УФ-м и Къэрал Думэм ди цIыхуиблым я лэжьыгъэхэр нэхъыфIхэм щыхабжащ. Шэч хэмылъу, ар ехъулIэныгъэшхуэщ. Си гуапэщ адэкIи зэфIэкI абыхэм къагъэлъэгъуну, — жиIащ Iэзычэ Светланэ. — Ди щIалэгъуалэм гугъуехьхэм гу лъатэ къудейкъым, атIэ абыхэм я хэкIыпIэхэри къагъэлъэгъуэф. Дыщогугъ щIалэгъуалэм я жэрдэмхэм гъуэгу ягъуэтыну. Къапщтэмэ, дэ сыт щыгъуи дызыхущIэкъун хуейр цIыхухэм и гъащIэр тынш ящызыщI хабзэхэр едгъэфIэкIуэнырщ. Абы щыгъуэщ ди къэралым и пщIэм, и тхыдэм хуэфэщэн дыщыхъунур.
 •  Iэзычэ Светланэ фIыщIэ яхуищIащ щIалэгъуалэм я лэжьыгъэхэр ягъэхьэзы-рынымкIэ къадэIэпыкъуа егъэджакIуэхэми щIэныгъэкIэ я унафэщIхэми.
 • Iэзычэ Светланэрэ Жанатаев Сэлимрэ щIыхь тхылъхэр иратыжащ щIалэгъуалэм. Урысейпсо зэпеуэм япэ нагъыщэ зиIэ и ЩIыхь тхылъыр хуагъэфэщащ  Болэ Камиллэ (Тэрч къалэм и курыт школ №2-м щIэсым), Дудкэ Никитэ (Прималкинскэ къуажэм и курыт еджапIэ), Къылыш Алан (Старэ Шэрэдж курыт еджапIэ), Къуныжь Руслан (Налшык къалэм и гимназие №14), Къурашэ Къэнэмэт (Старэ Шэрэдж курыт еджапIэ), Марьяш Еленэ (Прималкинскэ къуажэм и курыт школ), ЛIэужь Ахьмэд («ЩIэблэщIэ гвардие»-м Тэрч щIыналъэм щиIэ къудамэм и унафэщI). Зэпеуэм етIуанэ нагъыщэ зиIэ и ЩIыхь тхылъыр иратащ Прималкинскэ къуажэм и курыт школым и еджакIуэ Бубнов Александр.
 • «Лъэпкъ щIэин» дыщэ, дыжьын дамыгъэхэр иратащ Къуныжь Русланрэ абы щIэныгъэмкIэ и унафэщI, Налшык къалэм и гимназие №14-м тхыдэмкIэ и егъэджакIуэ Къардэн Людмилэрэ, Дудкэ Никитэрэ ар зыгъэхьэзыра, Прималкинскэ курыт еджапIэм тхыдэмрэ обществознаниемкIэ и егъэджакIуэ Дудкэ Галинэрэ.
 • Жанатаев Сэлим щIалэгъуалэм щехъуэхъум къыхигъэщащ абыхэм я гупсысэхэр зэрыщIэщыгъуэр, я ехъулIэныгъэхэм хагъэхъуэну зэригуапэр.
 • Урысейпсо зэпеуэм и къызэгъэпэщакIуэ гупым республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и ЩIалэгъуалэ палатэм хэтхэм зэфIэкI къызэрагъэлъагъуэр къилъытэри, КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ЩIыхь тхылъ къыхуигъэфэщащ.
 • ГуфIэгъуэ Iуэхур техуат ЩIалэгъуалэм я махуэр къэралым щыщагъэлъапIэм. Абы къыхэкIыу, щIалэгъуалэ политикэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэ зэрыхуащIым папщIэ, КъБР-м и Парламентымрэ ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ комитетымрэ я фIыщIэ тхылъхэр иратащ ЩIалэгъуалэ палатэм хэтхэм.
 •  
 • Белгъэрокъуэ  Марьянэ.