ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIалэгъуалэр зочэнджэщ

2017-07-05

  • Берлин къалэкум, нэмыцэ бизнес-зэгухьэныгъэхэм я IуэхущIапIэхэр нэхъыбэу здэщыIэм, мэкъуауэгъуэм и 15-18-хэм щекIуэкIащ политик, хьэрычэтыщIэ щIалэгъуалэм я дунейпсо зэгухьэныгъэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэху — «Большая двадцатка» G20 щIалэгъуалэ зэIущIэ. Урысейм и лIыкIуэхэм ящIыгъуу абы хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Быф Анатолий и дэIэпыкъуэгъу Къаскъул Аслъэн.
  •  
  • Аслъэн УФ-м и МИД-м и МГИМО-м энергетикэ политикэмрэ дипломатиемкIэ и факультетыр къиухащ. Щеджа илъэсхэм ар щытащ МГИМО-м КъБР-м щыщу щIэс студентхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщIу, аращ къызэзыгъэпэщар МГИМО-м и урысей студентхэм я зэгухьэныгъэр икIи а организацэм щIыхь зиIэ и тхьэмадэщ.
  • Къаскъул Аслъэн къызэрыджиIащи, зэIущIэр теухуауэ щытащ хьэрычэтыщIэ лэжьыгъэм иджырей технологие Iэмэпсымэхэр къызэрыщагъэсэбэпым. Апхуэдэуи абы щытепсэлъыхьащ иджырей политикэмрэ экономикэмрэ я щытыкIэм. Къызэхуэсахэм зэIущIэм кърикIуахэмкIэ ягъэхьэзыращ къэрал 20-м я Iэтащхьэхэм зэрызыхуагъазэ коммюнике. Абы къыщыгъэлъэгъуащ щIалэгъуалэм хьэрычэтыщIэ Iуэхум теухуауэ къыхалъхьэхэр пхы-гъэкIыным, хьэрычэтыщIэ лэжьыгъэ мащIэмрэ курытымрэ зегъэубгъуным епхауэ щIапхъэу къалъытэр.
  • Дызэрыщыгъуазэщи, бадзэуэгъуэм и 7-8-хэм Гамбург щекIуэкIынущ къэрал 20-м я зэхыхьэшхуэ. Абы хэтынущ къэрал нэхъ зызыужьа 20-м я президентхэмрэ правительствэхэм я унафэщIхэмрэ. ЗэрыжаIэмкIэ, абы щыIэнущ Урысеймрэ США-мрэ я президентхэр. «Дэ ди дежкIэ псом хуэмыдэу мыхьэнэшхуэ иIащ нэгъуэщI къэралхэм ящыщ ди лэжьэгъухэм фэрыщIыгъэ хэмылъу, къызэрыгуэкIыу да-зэрепсэлъам, — пищащ Аслъэн. — НыбжьыщIэхэрщ езыхэм я къэралхэм я экономикэм зиужьыным щIэгъэкъуэн хуэхъур, ахэр политикэми экономикэми холIыфIыхь. Сэ сигу ирихьащ зэIущIэм къыщыхалъхьа жэрдэм куэд. Гуапэщ урысей лIыкIуэхэм зэIущIэм гулъытэшхуэ къызэрыхуащIар».
  • ЩIалэгъуалэ зэIущIэм хэтахэр тепсэлъыхьащ егъэджэныгъэм, энергетикэ шынагъуэншагъэм, технологиещIэхэм зегъэужьыным пыщIауэ щыIэ гугъуехьхэр зэфIэхыным и хэкIыпIэхэм. ЩIалэгъуалэм я пащхьэм къыщыпсэлъащ Канадэм и премьер-министр Трюдо Джастин, ФРГ-м и федеральнэ министрхэр.
  •  
  • Елъкъэн  Артур.