ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хабзэ дахэ хъуащ

2017-07-04

  • КъБР-м и Парламентым и гъатхэ лэжьэгъуэр щызэхуищIыжым, хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, республикэм и цIыху гуащIафIэхэм ЩIыхь тхылъхэр абы щрат. Апхуэдэу иджыблагъэ цIыху  41-рэ ягъэгушхуащ.
  •  
  • — Къэбэрдей-Балъкъэрым и экономикэ, политикэ, щэнхабзэ, узыншагъэ, мэкъумэш Iуэхухэр езыгъэфIакIуэ цIыху пажэхэр нобэ зэрыдгъэлъапIэм и мыхьэнэр инщ. Дэтхэнэри щIыналъэм зегъэужьыным я къару емыблэжу толажьэ. ЗэфIэкI зэраIэм къищынэмыщIа, шэч хэмылъу, псори зэгъунэгъу зыщIыр я лэжьэкIэр, яхэлъ цIыхугъэр зэрыщапхъэрщ. Ди ЩIыхь тхылъым ехъулIэныгъэшхуэ къахудэкIуэну, узыншагъэ яIэу адэкIи я IуэхуфIхэм пащэну ди гуапэщ, — жиIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.
  • Мы гъэм КъБР-м и Парламентым и ЩIыхь тхылъымкIэ ягъэгушхуахэм ящыщщ республикэм и промышленность псынщIэр зэфIэгъэувэным хэлъхьэныгъэ хуэзыщIа, лэжьыгъэм и ветеран, КъБР-м и Совет Нэхъыщхьэм и X, XII зэхуэсхэм я депутат Урыс Раисэ, егъэджэныгъэмрэ жылагъуэ Iуэхухэмрэ хэлэжьыхьа, КъБКъУ-м Физикэмрэ математикэмкIэ и институтым и ветеран зэгухьэныгъэм и унафэщI БжьыхьэлI Хьэчим, УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и управленэу Налшык къалэм щыIэм и ветеран зэгухьэныгъэм и унафэщI Демьяненкэ Эдуард, Кэнжэ къуажэм и ветеран зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ ЖьэкIэмыхъу Борис, КъБР-м и Аруан, Лэскэн районхэм зэдай сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ Къалэбатэ Рустам, Бахъсэн районым и щIыпIэ администрацэм Iулъхьэм пэщIэтынымрэ  хабзэхъумэ IэнатIэхэм ядэлэжьэнымкIэ          и управленэм и унафэщI Тохъутэмыщ Мухьэмэд, «Строй-К» IуэхущIапIэм и генеральнэ унафэщI Къуэдзокъуэ Заур, «Гибрид-СК» зэгухьэныгъэм и генеральнэ унафэщI Ашэбокъуэ Артур, Жэмтхьэ-лэ къуажэм и Сабий-ныбжьыщIэ спорт школым алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и тренер нэхъыжь ГъуэплъащIэ Замир, Прохладнэ къалэ дэт интернатым и гъэсакIуэ Романовэ Талинэ, КъБР-м къэрал Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэнымкIэ къалэн куэд зыгъэзащIэ и центрым и унафэщI АфIэунэ Аслъэн, «Кабардино-Балкарская правда» республикэ газетым и сурэттех Елъкъэн Артур.
  • БАГЪЭТЫР  Луизэ.