ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зи IэщIагъэм хуэпэж

2017-07-04

  • Дэтхэнэ лъэпкъми цIыху пажэ куэд яхэтщ зыщыщ лъэпкъым и Iуэхур я гупсысэкIэ, IуэхущIафэкIэ, зэфIэкIкIэ ипэкIэ ягъэкIуатэу, абы и зыужьыныгъэм хьэлэлу хуэлажьэу. Апхуэдэхэм ящыщ щIалэ жыджэрщ си тхыгъэмкIэ фэзгъэцIыхунур. Ар Шэшэн Республикэм щыщ, спортым и мастерхэм я кандидат Баматгириев Ислъамщ. Зи гъащIэм спортым увыпIэшхуэ щызыубыд щIалэр щапхъэ яхуохъу абы хуигъасэ ныбжьыщIэхэм.
  •  
  • Баматгириев Ислъам Амран и къуэр 1992 гъэм Грознэ къалэм къыщалъхуащ. Иджыри сабийуэ, ар хуабжьу дихьэхыу хуежьащ спортым. ЩIалэ пкъыфIэ цIы-кIур езым и ныбжьхэм ефIэкIырт хэлъ къарукIи IэчлъэчагъкIи. БэнэкIэм нэхъ тэрэзу хуагъэсэн папщIэ, и адэ-анэм ар иратащ дзюдомкIэ спорт гупжьейм. Абы и зэфIэкIхэр къыщызыкъуихыу хуежьащ Ислъам. Зи ныбжьыр илъэси 10 ирикъуагъащIэ щIалэ цIыкIур щIэх-щIэхыурэ хэтт къалэпсо, районпсо, республикэпсо, урысейпсо зэхьэзэхуэхэм, хэтым и мызакъуэу, текIуэныгъэхэр къыщихьырт. Ислъам и япэ щIыхь тхылъхэм, дамыгъэхэм ящыщщ Грознэ къалэм 2004 гъэм щекIуэкIауэ щыта Урысейпсо турнирым къыщихьа япэ увыпIэм къыпэкIуахэр. Абыхэм къакIэлъыкIуащ Шэшэн Республикэм и япэ Президенту щыта Кадыров Ахъмэт-Хьэжым и фэеплъу щIыналъэм щрагъэкIуэкIауэ щыта спорт зэхьэзэхуэ иным, дзюдомкIэ нэгъуэщI республикэ зэпеуэхэми къыщихьа япэ увыпIэхэм папщIэ къыхуагъэфэща медалхэр, щIыхь тхылъхэр.
  • 2007 гъэм Ислъам ехъулIэныгъэ лъагэ щызыIэригъэхьащ республикэм и Урыс-Мартановскэ районым хыхьэ Алхъан-Юрт жылэм щекIуэкIа республикэпсо турнирым. Спортсмен 200-м нэс зыхэта зэхьэзэхуэм Баматгириевым текIуэныгъэ къыщихьащ икIи республикэм и чемпион хъуащ. Апхуэдэ лъагапIэм зэрынэсам щытепсэлъыхькIэ, Ислъам фIыщIэ ин хуещI и тренер Чапаев Вахьид икIи къыхегъэщ а унэтIакIуэм, гъэсакIуэ IэкIуэлъакIуэм и дерсхэм щIалэм и дежкIэ мыхьэнэшхуэ зэраIар.
  • Курыт школыр ехъулIэныгъэкIэ къиухри, зэрыцIыкIурэ дэзыхьэх спортым адэкIи хуеджэну мурад ищIащ. Ар щIэтIысхьащ икIи ехъулIэныгъэкIэ къиухащ Грознэ къалэм дэт къэрал университетыр. Мы зэманым Ислъам курыт школым физкультурэр щрегъэдж, апхуэдэуи ящыщщ республикэм къыщыхъу щIэблэр дзюдом хуэзыгъасэхэм. НыбжьыщIэхэр физкультурэмрэ спортымрэ дегъэхьэхыным, ахэр узыншэу къэгъэхъуным лъэпкъым и дежкIэ мыхьэнэуэ иIэр фIыуэ къызыгурыIуэ щIалэщ Ислъам. Аращ абы и зэфIэкIхэр а Iуэхум хьэлэлу щIрихьэлIэр.
  • Баматгириевым бгъэдэлъ Iэзагъыр наIуэ къэзыщIыр езым къыхуагъэфащэ медалхэмрэ кубокхэмрэ, щIыхь тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ я закъуэкъым, атIэ и гъэсакIуэ цIыкIухэми я ехъулIэныгъэ бжыгъэншэхэри абы щыхьэт тохъуэ. Ислъам и гъэсэн куэд хэтщ районпсо, республикэпсо зэпеуэхэм, я зэфIэкI щагъэунэху икIи япэ увыпIэр къыщахь, кубокхэр, медалхэр, щIыхь тхылъхэр, саугъэт зэхуэмыдэхэри къыщыхуагъэфащэу.
  • Адыгэхэмрэ шэшэнхэмрэ яку дэлъ спорт зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэным гулъытэшхуэ хуэзыщIщ Ислъам. Абы и гъэсэнхэр щIэх-щIэхыурэ къешэ ди республикэм икIи ди лъэпкъэгъу ныбжьыщIэхэм нэIуасэ яхуещI. Спорт зэпыщIэныгъэхэм я мызакъуэу, лъэпкъхэм яку дэлъ ныбжьэгъугъэри зэгурыIуэныгъэри зыгъэлъапIэ шэшэн щIалэм цIыхугъэ куэд щиIэ хъуащ ди щIыналъэм.
  • Зи IэщIагъэм хуэпэж, спортым, гъащIэм епхауэ мурад дахэ куэд зиIэ Ислъам дохъуэхъу и хъуэпсапIэхэр къехъулIэну, пашэныгъэр сыт щыгъуи и Iэпэгъуу дунейм тетыну.
  • ЕЛМЭС  Агнессэ.