ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2017-07-01

 •   Бадзэуэгъуэм и 1,щэбэт
 •  Бурятием егъэлъапIэ езым фIэфIу Урысей къэралыгъуэм щыхыхьа махуэр (1661 гъэм)
 •  Украинэм и Архитектурэм и махуэщ
 •  Армением и прокуратурэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 •  Тыркум и Дзэ-тенджыз къарухэм я махуэщ
 •  Канадэм и махуэщ
 •  Инджылызым щагъэлъапIэ ЩIыналъэм и махуэр
 •  
 • Къыргъызым, Молдавием я налог IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • 1200 гъэм Китайм дунейм щыяпэу щащIащ нэхэр дыгъэм зэрыщахъумэ нэгъуджэ.
 • 1862 гъэм Москва къыщызэIуахащ къэрал библиотекэ
 • 1875 гъэм дунейпсо пощт зэгухьэныгъэр къызэрагъэпэщащ.
 • 1882 гъэм Петербург лэжьэн щыщIидзащ япэ телефон станцым.
 • 1904 гъэм Сент-Луис (США) къыщызэIуахащ III гъэмахуэ Олимп Джэгухэр.
 • 1917 гъэм Урысейр япэ дыдэу техьащ гъэмахуэ зэманым.
 • 1921 гъэм Шанхайм къыщызэрагъэпэщащ Китайм и Компартыр.
 • 1955 гъэм дунейм къытехьащ «Иностранная литература» литературно-художественнэ журналым и япэ номерыр.
 • 1957 гъэм Москва и Театр Иным щызэхэтащ Къэбэрдейр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс400 зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэщу Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я лэжьакIуэхэм ята иужьрей концертыр.
 •  1966 гъэм СССР-м колхозхэтхэм мазэ къэс улахуэ ирату щыщIадзащ.
 •  1981 гъэм КъБР-м и цIыхубэ уса-кIуэ КIыщокъуэ Алим СССР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и правленэм и секретару хахащ.
 •  Совет актрисэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Лучко Кларэ къызэралъхурэ илъэс 92-рэ ирокъу.
 •  Философие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Джатэгъэжь Владимир и ныбжьыр илъэс 83-рэ ирокъу.
 •  Шэрджэс жылагъуэ лэжьакIуэ, «Хэкужь» щIыналъэ псапащIэ фондым и тхьэмадэ Iэдэмокъуэ Алберд и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 •  Къэрал къулыкъущIэ, Китайм и къалащхьэ Пекин 2008 гъэм щекIуэкIа Олимп Джэгухэм алыдж-урым бэнэкIэ спорт лIэужьыгъуэмкIэ чемпион щыхъуа Хъущт Аслъэнбэч и ныбжьыр илъэс 37-рэ ирокъу.
 •  Урысей фигуристкэ, Сочэ къалэм 2014 гъэм щекIуэкIа Олимп Джэгухэм я чемпионкэ Сотниковэ Аделинэ и ныбжьыр илъэс 21-рэ ирокъу.
 •  Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 28 — 31-рэ, жэщым градус 19 — 22-рэ щыхъунущ.
 •  Бадзэуэгъуэм и 2,тхьэмахуэ
 •  Днепр псым и дунейпсо махуэщ
 •  Кооперативхэм я дунейпсо махуэщ
 •  Спорт журналистым и дунейпсо махуэщ. 1924 гъэм бадзэуэгъуэм къызэрагъэпэщащ спортым тетхыхь журналистхэм я дунейпсо зэгухьэныгъэр.
 •  Уфологым и дунейпсо махуэщ
 •  Азербайджаным и полицэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 •  Къэзахъстаным и дипломатие къулыкъум и махуэщ
 •  Узбекистан Республикэм и къэрал гербыр къыщащта махуэщ
 •  1556 гъэм пащтыхь Грозный Иван Астрахань Урысей къэралыгъуэм хигъэхьащ икIи Астрахань хъаныгъуэр икъутэжащ.
 •  1860 гъэм Владивосток кхъухь тедзапIэм и лъабжьэр ягъэтIылъащ. Иджыпсту ар УФ-м и Приморскэ крайм и къалащхьэщ.
 •  1964гъэм «Къэббалъкъгаз» трестыр къызэрагъэпэщащ.
 •  1975 гъэм Ростов — Владикавказ гъущI гъуэгум мафIэгухэм щызекIуэу щIадзащ.
 •  1976 гъэм Вьетнам Социалист Республикэр къызэрагъэпэщащ, Ищхъэрэ, Ипщэ Вьетнамхэр зэгуагъэхьэри. И къалащхьэ Сайгон и цIэр Хошимину зэрахъуэкIащ.
 •  1990 гъэм къызэIуахащ КПСС-м и иужьрей, ХХVIII, съездыр. Ар бадзэуэгъуэм и 13 пщIондэ екIуэкIащ.
 •  Шэрджэс усакIуэ Гъуэщокъуэ Хъусин къызэралъхурэ илъэси 104-рэ ирокъу.
 •  Актрисэ, кинорежиссёр, жылагъуэ-политикэ лэжьакIуэ Яковлевэ Александрэ и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу.
 •  Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 29 — 32-рэ, жэщым градус 20 — 23-рэ щыхъунущ.
 •  Бадзэуэгъуэм и 3,блыщхьэ
 •  ГИБДД-м (ГАИ-м) и лэжьакIуэхэм я махуэщ. ЦIыхубэ комиссархэм я советым ищIа унафэм ипкъ иткIэ 1936 гъэм къызэрагъэпэщащ ГАИ-р.
 •  Алтай республикэр къыщызэрагъэпэща махуэщ
 •  Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щыпсэу лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэщ
 •  Беларусь Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 •  1700 гъэм Константинополь щызэращIылIа мамырыгъэ зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ, Iузэв (Азов), и Iэгъуэблагъэхэри (Таганрог, Павловск, Миус) щIыгъуу, Урысейм и щIыналъэ хъуащ.
 •  1841 гъэм инджылыз астроном Адамс Джон хэIущIыIу ищIащ Нептун планетэр къызэригъуэтар.
 •  1885 гъэм Бенц Карл къигупсыса автомобилыр игъэунэхуащ, абы и зэфIэкIыр зыхуэдэри цIыхухэм яригъэлъэгъуащ. Иджы ар дуней псом щыцIэрыIуэ Мерседес-Бенц автомобиль лъэщырщ.
 •  1916 гъэм Лондон щызэхэтащ «Титаник» кхъухьыр щIыщIилъэфар зи зэраныр щызэхагъэкI судыр.
 •  1928 гъэм дунейм щыяпэу США-м ящэу щыщIадзащ япэ телевизорхэр. Зым доллар 75-рэ и уасэт.
 •  1941 гъэм Сталин Иосиф совет цIыхубэм радиокIэ захуигъэзащ, Хэкур хъумэжыным къыхузэщIэтэджэну къыхуриджэу.
 •  1944 гъэм Минск къалэр нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.
 •  1957 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и УказкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым Ленин орденыр етIуанэу къыхуагъэфэщащ.
 •  1991 гъэм РСФСР-м и Совет Нэхъыщхьэм унафэ къищтащ Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс, Горно-Алтай, Хакассие автономнэ областхэр Адыгэ Республикэ, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэ, Алтай Республи-кэ, Хакасие Республикэ жиIэу зэхъуэкIыным теухуауэ.
 •  1996 гъэм Ельцин Борис УФ-м и Президент къулыкъум етIуанэ пIалъэми тетыну хахыжащ.
 •  США-м щыщ актёр, режиссёр, продюсер икIи сценарист Круз Том и ныбжьыр илъэс 55-рэ ирокъу.
 •  Актёр, УФ-м и цIыхубэ артист Серебряков Алексей и ныбжьыр илъэс 53-рэ ирокъу.
 •  Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 31 — 34-рэ, жэщым градус 21 — 24-рэ щыхъунущ.