ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ школхэр къэзыухахэм я хьэщIащ

2017-06-28

 • Хабзэ хъуауэ къызэрекIуэ-кIым тету, КъБР-м и Парламентым и депутатхэр хэтащ курыт еджапIэхэр къызэраухам теухуа гуфIэгъуэ Iуэхухэм.
 •  
 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ апхуэ-дэ гуфIэгъуэшхуэмкIэ ехъуэ-            хъуащ Налшык къалэм дэт «Гимназие №14» муниципальнэ кIэзонэ еджапIэр къэзыухахэм. Абыхэм щепсалъэм спикерым жиIащ:
 • — Республикэм и школ нэхъыфI дыдэхэм ящыщым фызэрыщIэса илъэсхэр къызэвнэкIащ. Мы школым фэ щIэныгъэ щызэвгъэгъуэтащ, япэ текIуэныгъэхэр къыщыфхьащ, нэхъыжь Iущхэмрэ ныбжьэгъу пэжхэмрэ щывиIащ. Шэч лъэпкъ къытесхьэркъым школым фыщыщIэса илъэсхэр гукъэкIыж дахэу игъащIэкIэ зэрывиIэнум, фи егъэджакIуэхэмрэ къывдеджахэмри зэи зэрыфщымыгъупщэнум.
 • Нобэ фэ балигъ гъащIэм и бжэщхьэIум фобакъуэ. Зи гъуэгур къыхэзыхахэри адэкIэ ищIэнур зэкIэ пыухыкIауэ зымыубзыхуахэри къыфхэту къыщIэкIынщ. Ауэ дэ дыхуейщ зыхуэвгъэувыжа псори къывэхъулIэну, насыпыфIэу, ди къэралышхуэм хуэфэщэн цIыхуу фыщытыну.
 • Фи мурадхэр гъэзэщIа зэрыхъунур зэлъытар фи закъуэщ, абы и лъэныкъуэкIэ фхэлъ жэрдэмырщ, тегушхуэныгъэрщ, япэкIэ фыкIуэтэн папщIэ вбгъэдэлъ егугъуныгъэрщ. Сэ фыкъызэупщIмэ, нывжесIэну сыхуейщ фигурэ фи псэкIэ нэхъ фызыхущIэкъу гъуэгур къыхэфхыну икIи фи зэфIэкIымрэ зэхэщIыкIымрэ нэгъэсауэ а гъуэгум къыщывгъэсэбэпыну. Нэхъыщхьэ дыдэр арщи, зэфIэвгъэкIам деж фыкъыщымыувыIэ, нэхъ Iуэху иныж-         хэр зэрызэвгъэхъулIэным фыхущIэкъу. Абы и лъэныкъуэкIэ фигу къэзгъэкIыжыну сыхуейщ сыт хуэдэ хъуэпсапIэри нахуапIэ зэрыпхуэщIынур, абы зэпымыууэ ухущIэкъумэ.
 • Егоровэ Татьянэ адэ-анэхэмрэ педагогхэмрэ хэхауэ фIыщIэ яхуищIащ сабийхэр егъэджэнымрэ гъэсэнымрэ къаруушхуэ зэрырахьэлIам папщIэ.
 • ГуфIэгъуэ Iуэхухэм пащащ художественнэ самодеятельностым         и концерткIэ. Апхуэдэу и ныбжьэгъухэм я пащхьэ уэрэд щыжиIащ телевиденэм и Япэ каналым и «Макъ. Сабийхэр» проектым и финалым нэса Хекилаевэ Денизэ.
 •  
 • КъБР-м и Парламентым
 • и пресс-IуэхущIапIэ.