ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КАФФЕД-м (Тырку) и Советым хэтхэмрэ ДАХ-м (Урысей, КъБР) и лIыкIуэхэмрэ я зэпсэлъэныгъэм кърикIуа меморандум

2017-06-16

 • Анкара къалэ                                                                      2017 гъэ, мазаем и 26
 • КърихьэлIахэр:
 • КАФФЕД-м и Советым хэтхэр:                                            ДАХ-м и лIыкIуэхэр:
 • 1. Асланкая Яшар                                                                 1. Сэхъурокъуэ Хьэутий
 • 2. Бурсэ Реджами                                                                 2. Дзэмыхь Къасболэт
 • 3. Динчер Умит                                                                       3. МэшбащIэ Исхьэкъ
 • 4. Мэчэр Ведат                                                                       4. Къуэдзокъуэ Анатолэ
 • 5. Таймаз Эрол                                                                       5. Нартокъуэ Станислав
 • 6. Джандан Ахъмэт
 •  
 • ЗэIущIэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэмрэ КАФФЕД-м хыхьэ хасэхэм  я лIыкIуэхэмрэ я зэдэлэжьэкIэр яубзыхунырщ.
 • ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэмрэ КАФФЕД-м щылажьэхэмрэ я зэдэлэжьэныгъэр гъэбыдэным пыщIа гугъуехьхэм щытепсэлъыхьым, лъэныкъуитIми ящыщу къэпсэлъахэм иджыпсту зыхэт гугъуехь-хэр зэпкърахащ икIи КАФФЕД-м хэкужьым    хуиIэ пыщIэныгъэр дяпэ-             кIи зэрырагъэфIэкIуэным тепсэлъыхьащ. Псоми къыхагъэщащ ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупымрэ КАФФЕД-мрэ зыхуей хуэзэу зэрызэдэмылажьэм къыхэкIкIэ, ДАХ-м и Уставым къигъэув къалэнхэмрэ пщэрылъхэмрэ нэсу гъэзэщIа зэрымыхъур. Абы къищынэмыщIауэ, апхуэдэ щытыкIэр щхьэусыгъуэ хуохъу, лъэныкъуитIыр зыщызыгъэIеину хуей языныкъуэ гупхэм ДАХ-мрэ КАФФЕД-мрэ я тхьэмадэхэм я псалъэхэр зэрахъуэкIыурэ, дунейпсо адыгэ зэщIэхъееныгъэм и лэжьыгъэм зэрыпэрыуэм. Апхуэдэ дыдэуи ДАХ-мрэ КАФФЕД-мрэ я Iуэхухэм ятеухуауэ журналистхэм хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм, Интернетым къытрадзэ, къралъхьэ хъыбар-хэр зэрымыпэжым щытыкIэр нэхъри зэIегъэхьэ.
 • ЗэIущIэм щыжаIахэм елъытауэ, лъэныкъуитIми къыхагъэщащ:
 • — КАФФЕД-м и унафэщIхэм ДАХ-м хэкIыжыным, е Тыркум ис адыгэхэр я адэжь щIыналъэм — Кавказ Ищхъэрэм и республикэхэм (КъБР, АР, КъШР) — зэрыпыщIам зэран хуэхъуным теухуа мурад зэрамыIари, апхуэдэ зы псалъэ къазэрыжамыIари. Иужьрей илъэсхэм КАФФЕД-м и унафэщIхэр жыджэру иужь итщ Урысейм и Посольствэу Тыркум щыIэм и лэжьакIуэхэм зыпащIэным, Анкара къалэ дэт Россотрудничествэм и лIыкIуэхэм дэлэжьэным;
 • — КАФФЕД-м и Советым хэтахэр ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым и лэжьыгъэм     теухуауэ нэхъ гъунэгъуу зэрыщIэн зэрыхуейр, ГъэзэщIакIуэ гупым и зэхуэсым къыщаIэт упщIэхэр мыхьэ-нэ нэхъ ин зиIэхэрауэ зэ-         рыщытыпхъэр, итIанэ  ДАХ-м и Уставым ит къалэнхэр къызыхуэтыншэу гъэзэщIа хъуным ахэр зэрисэбэпыр;
 • — ДАХ-мрэ КАФФЕД-мрэ        я зэхущытыкIэр щIызэIыхьа щхьэусыгъуэхэм щытепсэлъыхьым КАФФЕД-м и лIыкIуэхэм зэрыжаIар КАФФЕД-м и тхьэмадэ Асланкая Яшар пIалъэкIэ Урысейм ихьэну хуимыту къыщIыхуагъэувам и щхьэусыгъуэр зэхагъэкIыну, а Iуэхур гъэзэкIуэжыным иужь итыну;
 • — ДАХ-м и лIыкIуэхэм зэрыжаIар зытепсэлъыхь Iуэхугъуэхэм мыхьэнэшхуэ зэраIэр, апхуэдэуи арэзы техъуащ ГъэзэщIакIуэ гу-пыр ДАХ-м хыхьэ хасэ къудамэхэм я унафэщIхэм     нэхъ быдэу дэлэжьэн зэрыхуейр;
 • — Хасащхьэм и пащхьэ къит къалэнхэр зэфIэхы-нымкIэ лэжьыпхъэхэр зыубзыху комитетхэм адыгэ щэнхабзэм, бзэм, хабзэм зегъэужьынымкIэ, адыгэ лъэпкъыр хъумэнымкIэ я пщэ къыдэхуэ къалэнхэр зэрагъэзащIэр егъэфIэкIуэным ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупыр дяпэкIэ нэхъ набдзэгубдзаплъэу зэрыкIэлъыплъынур;
 • — ДАХ-м и унафэщIхэм зэрамурадыр яхузэфIэкI псори къагъэсэбэпу, абы адыгэ депутатхэри къыхашэу, къэрал къулыкъущIапIэ лъагэхэм, Урысейм и унафэщIхэм зэрызыпащIэнур, адыгэхэм я адэжь хэкум къагъэзэжынымкIэ, Урысейм къэIэпхъуэжахэр гъащIэм хэзэгъэнымкIэ сэбэпынагъ къыпахыфын хуэдэу;
 • — КАФФЕД-м и тхьэмадэ Асланкая Яшар Урысейм къихьэну зэрыпаубыдам теухуауэ ДАХ-м и унафэщIхэм зэрыжаIар а Iуэ-хур зэрыдамыIыгъыр  икIи Тыркум ис адыгэ мелуани 4-м щIигъум я лIыкIуэу хэ-кум къакIуэ щIалэм иращIам къызэригъэуIэбжьар. Ар къэрал къулыкъущIапIэ зыбжанэ зэгурымыIуэу ялэжьа Iуэхум кърикIуауэ зэ- рыхуагъэфащэр. Абы ипкъ иткIэ унафэщIхэр хьэзырщ ДАХ-м и Уставым, Урысей Хабзэм къызэрагъэувым тету, Асланская   Яшар и Iуэхур зэхагъэкIыну, ар зэфIэхынымкIэ сэбэп хъуну;
 • — ДАХ-мрэ КАФФЕД-мрэ адэкIэ зэрызэдэлэжьэну я мурадхэм щытепсэлъы-хьым зэрыжаIар я хъыбархэр нэхъ псынщIэу зэIэпахыу зэдэлэжьэн, къапэщылъ  къалэнхэр зэфIэхыным лъэныкъуитIри жэуаплыныгъэ яхэлъу пэрыхьэн зэрыхуейр.
 • ЛъэныкъуитIым я зэдэлэжьэныгъэм теухуауэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм Iэрагъэхьэ, Интернетым къралъхьэ хъыбархэм езыхэр япэ- щIыкIэ арэзы зэдытехъуэу, итIанэ утыку кърахьэмэ зэрынэхъыфIым теухуауэ зэгурыIуахэщ.
 • Асланкая Яшар и Iуэхур зэхэкIыху Тыркум щыщу ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я лэжьыгъэр къызэрызэтрагъэувыIам теухуауэ щызэпсалъэм, жаIащ КАФФЕД-м хэт хасэ 53-м            я лIыкIуэхэр щIэсу къызэдащта унафэщи, ахэр зэхуашэсу щIэрыщIэу унафэ ящIыжын зэрыхуейр. Абы теухуа хъыбарыр ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым къыхурагъэхьыжыну зэгурыIуахэщ.
 • ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым и лэжьыгъэр егъэфIэкIуэным, ГъэзэщIакIуэ гупымрэ хамэ къэралхэм      щыIэ хасэ къудамэхэмрэ               нэхъ убгъуауэ зэдэлэжьэ-ным теухуауэ мыпхуэдэу зэгурыIуахэщ: КАФФЕД-м и еплъыкIэхэр игъэхьэзыру, 2017 гъэм гъатхэпэм и 25-м Налшык щекIуэкIыну зэхуэсым КАФФЕД-м и лIыкIуэу Динчер Умит къакIуэу ахэр къыщыхилъхьэну, щызэпкърахыну.
 • ЗэIущIэр иуха нэужь, лъэныкъуитIми я лIыкIуэ-     хэр Урысейм и Посольст-             вэу Анкара дэтым кIуахэщ икIи Урысейм и лIыкIуэу абы щыIа, щIэпхъаджащIэхэм яIэщIэкIуэда Карлов Анд-рей и фэеплъым удз гъэгъа Iэрамэхэр тралъхьащ.
 • КАФФЕД-м и Советым къыбгъэдэкIыу, КАФФЕД-м и тхьэмадэ Асланкая Яшар
 •  
 • ДАХ-м и лIыкIуэхэм къабгъэдэкIыу, ДАХ-м и президент  Сэхъурокъуэ  Хьэутий.