ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIыщ Мухьэдин и сурэтхэр Грознэм утыку къыщрахьэ

2017-06-15

  • КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ЩIДАА-м и академик КIыщ Мухьэдин и «Плъыфэхэм я макъамэ» выставкэр Грознэ къалэм и Лъэпкъ музейм мэкъуауэгъуэм и 9-м къыщызэIуахащ.
  •  
  • Шэшэн Республикэм щэнхабзэмкIэ и министр Дааев Хож-Бауди гъэлъэгъуэныгъэр къыщызэIуахым къыхигъэщащ ди лъэпкъэгъу художникым ехъулIэныгъэхэр зэрикуэдыр икIи а выставкэм Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Шэшэнымрэ я зэхуаку дэлъ зэныбжьэгъугъэр нэхъри зэригъэбыдэнур.
  • Лъэпкъ музейм и унафэщI Асталов Вахэ ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и президент Церетели Зураб къигъэхьа хъуэхъу тхыгъэм къызэхуэсахэм къахуеджа нэужь, КIыщ Мухьэдин и щхьэгъусэ икIи и менеджер Мосс Жаклин иригъэблэгъащ кърихьэлIахэр выставкэм хагъэхьа лэжьыгъэхэм хигъэгъуэзэну. Дааев Хож-Бауди щIэщыгъуэ щыхъуащ зи хъэтI зиIэж Мухьэдин и сурэтхэр.
  • Гъэлъэгъуэныгъэм хагъэхьащ «Цветущая Чечня», «Моя Кабардино-Балкария», «Моя Андалузия», «Тоска по природе», «Космическое пространство», «Мои чеченские друзья» сериехэр.
  • Зэхыхьэм къыщыпсэлъащ КъБР-м и Лъэпкъ музейм и унафэщI Накуэ Феликс, КъБР-м СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ и музейм и искусствовед Сындыку Нелли, нэгъуэщIхэри.
  • Выставкэм зрагъэхьэлIащ Шэшэным щыщу КIыщым и ныбжьэгъу сурэтыщIхэм, художник ныбжьыщIэхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэууэ Мухьэдин и лэжьыгъэхэр зигу дыхьэхэм, сурэтыщIым и унагъуэм.
  • Зэхыхьэм теухуа нэтынхэр ягъэхьэзыращ Шэшэн Республикэм и телеканалхэм, радиом, газетхэм я лэжьакIуэхэм. «Грозный» телеканалым и лэжьакIуэхэм трахащ «Один на один» нэтынышхуэр. Еплъахэм гъэлъэгъуэныгъэм хагъэ-хьа лэжьыгъэхэр ягу ирихьащ. Выставкэр мэкъуауэгъуэм и 29 пщIондэ екIуэкIынущ.
  •  
  • БжьыхьэлI  Розэ.