ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зэчийрэ зэфIэкIрэ зиIэхэр

2017-06-14

  • Мэкъуауэгъуэм и 12-м, Урысейм и махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ныбжьыщIэ 15-м я паспортхэр яритыжащ. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм  и   УнафэщIым и къуэдзэ — егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ.
  •  
  • — Фегугъуу фызэреджэмкIэ, щIэныгъэм фызэрыхуэпабгъэмкIэ, зэчийкIэ, зэфIэкIкIэ ди щIэблэм факъыхэщащи, гугъу къывдехьа адэ-анэхэм, егъэджакIуэхэм  я гуапэ хъуну согугъэ балигъыпIэ фызэриувам  и щыхьэт тхылъыр Урысей Федерацэм и махуэшхуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Правительствэм и унэм къызэрыщыватыжыр. КъэкIуэнур фэращ зейр, къэралым, фыщалъхуа щIыналъэм IуэхуфIхэр хуэвлэжьыну, лъэпкъыр фIэтыну дыфщогугъ. Тхуэмахуэн щIэблэу фызэрыщытым шэч къытесхьэркъым, абы и щыхьэтщ иджы  щыщIэдзауэ   ехъулIэныгъэфIхэр къызэрывгъэлъагъуэр. Сэ зэрысщIэмкIэ, химиемкIэ, физикэмкIэ, математикэмкIэ, спортымкIэ зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм текIуэныгъэ къыщыфхьащи, зэрытхузэфIэкI-кIэ зыфщIэдгъэкъуэну фыкъызогъэгугъэ,  — жиIащ КIуэкIуэм, ныбжьыщIэхэм захуигъазэу.
  • — Дэтхэнэ цIыхум дежкIи лъапIэщ дэфтэр нэхъыщхьэр къыщратыр. Нобэ дызыхэт Iуэхугъуэм къикIыр гъащIэщIэм дыхыхьэу аращ, — жиIащ математикэмкIэ урысейпсо олимпиадэм щытекIуа Къардэн Азэмэт, Дыгулыбгъуей къуажэм щыщ еджакIуэм.
  • «Живая классика» зэпеуэм щытекIуа Ульбашевэ Iэминэ къелъытэ и сабиигъуэм щыщIэдзауэ дэтхэнэ-          ми хъуэпсапIэ иIэн, ар зригъэхъулIэным хущIэкъун хуейуэ.
  • — Дэ къыдгуроIуэ лъэпкъыр куэдкIэ къызэрытщыгугъыр, икIи ди къарум къихьыр хуэдлэжьынущ дыщалъхуа щIыналъэм, къэралым.  ФIыщIэ фхудощI Урысейм и махуэшхуэм ирихьэлIэу ди дэфтэр нэхъыщхьэр къызэрыдэфтыжам папщIэ. Дэ ар зэи тщыгъупщэнукъым, — жиIащ Прохладнэ щIыналъэм и Учебнэ къуажэм щыщ Толмачёвэ Юлие.
  • Фырэ  Анфисэ.