ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Шапсыгъ пщащэм» топсэлъыхь

2017-06-08

  • ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм тхылъ еджэн зыфIэфIхэм я зи чэзу зэхыхьэр Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым щригъэкIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ адыгэ лъэпкъ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ КIэрашэ Тембот и «Шапсыгъ пщащэ» повестым.
  •  
  • ЗэIущIэр езыгъэкIуэкI, Адыгэбзэ Хасэм и хасащхьэм хэт ХьэцIыкIу Раисэ къызэхуэсахэм сэлам гуапэ яриха нэужь, ахэр щигъэгъуэзащ абы къыщаIэтыну упщIэхэр зытеухуауэ щытынур: адыгэлIымрэ адыгэшымрэ; тхыгъэм къыхэщ лIыхъужьхэр «адыгагъэ» жыхуэтIэ мардэм къызэритIасэр; адыгэ хабзэм къигъэув щытыкIэхэмрэ лIыхъужьым и мурадымрэ щызэтемыхуэм деж тхакIуэм къигъэлъагъуэ хэкIыпIэхэр; нэхъыбэуи зэхыхьэр зытещIыхьауэ щытыр а псоми ныбжьыщIэхэр зэреплъ щIыкIэхэрауэ зэрыщытым. Абы къыщыпсэлъэну хуитт курыт школхэм я 9 — 11-нэ классхэм щIэс еджакIуэ цIыкIухэмрэ КъБКъУ-м и педагогикэ колледжым и студентхэмрэ. КъыжыIапхъэщ, Iуэхум хэтыну гупыж зыщIахэм нэмыщIи, еплъыну, едэIуэну сабий куэд къызэрыкIуар.
  • ЕджакIуэхэм жэуап щатым гу лъумытэнкIэ Iэмал иIэтэкъым ахэр тхылъыр зэрытха бзэм зэрыдихьэхам, сыту жыпIэмэ щIэх-щIэхыурэ тхакIуэм и псалъэхэр къагъэсэбэпырт, зэгъэкIуауэ, шэрыуэу зэрыпсэлъэным яужь итхэт. Тхыгъэм къыхэщ образхэр щызэпкърахкIэ нэрылъагъу пщыхъурт ахэр хуабжьу ягу зэрыды-хьар, фIы дыдэу яцIыхуу щыта хуэдэ, хужаIэр яфIэмащIэт.
  • Нэм къыфIэнэрт Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм и хэкурыдж къудамэм и унафэщI Безыр Ле-         нэ къызэригъэпэща «Лъэпкъыр зэрыгушхуэ тхакIуэ» фIэщыгъэр зиIэ тхылъ гъэлъэгъуэныгъэри. Абдеж щызэхуэхьэсат КIэрашэ Тембот и IэдакъэщIэкIхэр зэрыт тхылъхэр, газетхэр, журналхэр.
  • ЗэIущIэр зэхуэзыщIыжа, Хасэм и тхьэмадэ Табыщ Мурат жиIащ мыпхуэдэ зэхыхьэхэр къызэригъэпэщкIэрэ Адыгэбзэ Хасэр къыдэкIуэтей щIэблэр адыгэбзэ-         кIэ гупсысэу, а гупсысэри анэдэлъхубзэкIэ къаIуэтэфу егъэсэным, уэршэрыкIэ хаб-зэу адыгэхэм къадекIуэкIыу щытари къыдихыжу, абы хэлъ щэхухэм ныбжьыщIэхэр щыгъэгъуэзэным зэрыхущIэкъур. Мы зэхыхьэр Хасэми абы къекIуэлIахэ-          ми къайхъулIауэ жыпIэ хъунуи къилъытащ абы. ДяпэкIи зиубгъуну зэрыщыгугъри къыхигъэщащ. Жыджэру зэIущIэм хэта еджакIуэхэми ахэр зыгъэхьэзыра егъэджакIуэхэми фIыщIэшхуэ яхуищIри, щытхъу тхылъхэр яритащ.
  •  
  • ХЬЭРЭДУРЭ  Аллэ.