ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Газетхэмрэ журналхэмрэ къезыгъэхьхэм папщIэ

2017-05-30

  • «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!
  •  Фигу къыдогъэкIыж 2017 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
  • Дигазетымилъэсныкъуэм и уасэр сом 815-рэ кIэпIейкIэ 10-рэщ.