ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ хэкум» фрагъэблагъэ

2017-05-17

  • Адыгэ лъэпкъым и фэеплъ махуэм ГъукIэпщокъуэ Щауэмир и «Адыгэ хэку» анимацэ спектаклым еплъыну хуей псори къыдогъэблагъэ. Ар теухуащ 1763 — 1864 гъэхэм екIуэкIа гузэвэгъуэм.
  • Зэхыхьэр накъыгъэм и 21-м КъБР-м и Лъэпкъ музейм (Налшык къалэ, Горькэм и уэрам, 62) деж къыщызэIуахынущ. Спектаклыр музейм и унэм и блыным кIэридзэу ягъэлъэгъуэнущ. Уэлбанэ хъумэ, зэхыхьэр музейм и унэм щекIуэкIынущ.