ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Интернетымрэ щIалэгъуалэмрэ

2017-05-17

  • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэмрэ «Шэрджэс ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ къызэрагъэпэща, щIэблэр хэкупсэу къэгъэхъуным хуэгъэпса «Интернетымрэ щIалэгъуалэмрэ» турнирыр Арщыдан къуажэм дэт 3-нэ курыт еджапIэм адыгэбзэкIэ иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ.
  •  
  • ЗэIущIэм кърихьэлIат КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм лъэпкъыбзэхэмкIэ и къудамэм и унафэщI Табыщ Мурат, КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм и унафэщI Гугъуэтыж Ахьмэд, Лэскэн щIыналъэм щIэныгъэмкIэ и управленэм и Iэтащхьэ ХьэщIэлI Жаннэ, «Шэрджэс ренессанс» зэгухьэныгъэм и лIыкIуэ Мырзэ Азэмэт, курыт школым и директор Мэшыкъуэ Радимэ, 8-10-нэ классхэм щIэс еджакIуэ цIыкIухэр.
  • Псалъэмакъыр зытеухуауэ щытынур гъэщIэгъуэн ящыхъуат зэIущIэм хэтхэм я мызакъуэу, хьэщIэу къеблэгъахэми. Иджырей гъащIэм интернетым щиубыд увыпIэм, абы фIагъыу къихьымрэ цIыхум и узыншагъэ и лъэныкъуэкIэ зэраныгъэу къишэмрэ теухуауэ яIэ гупсысэхэр щапхъэкIэ щIагъэбыдэжурэ къыжаIащ гупитIу гуэша хъуа сабийхэм. Къыхэгъэщыпхъэщ еджакIуэхэм гъэхуауэ, шэрыуэу, зэхэщIыкIыгъуэу адыгэбзэкIэ жэуап зэратар.
  • Зэпсэлъэныгъэм и кIэм деж къыхагъэщащ нэхъ жьакIуэу жэуап зытахэр, эксперт-аналитик нэхъыфIхэр. КъыхэжаныкIахэр ЩIалэгъуалэ  палатэм и щIыхь тхылъхэмрэ «Шэрджэс ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэм къыбгъэдэкI тхылъхэмкIэ ягъэлъэпIащ. Апхуэдэуи Котляров Виктор зэIущIэм хэта дэтхэнэ зы еджакIуэми тыгъэу тхылъ яритащ.
  • Сурэтри  тхыгъэри  ХЬЭРЭДУРЭ  Аллэ ейщ.