ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Республикэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ фрагъэблагъэ

2017-05-16

  • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм Музыкэ театрым накъыгъэм и 18-м сыхьэт 18-рэ дакъикъэ  30-м фрегъэблагъэ. Абы щекIуэкIынущ РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ Къашыргъэ КIурацэ къызэралъхурэ илъэси 115-рэ, РСФСР-м щIыхь зиIэ и артист Къашыргъэ Билал илъэс 85-рэ зэрырикъум теухуа юбилей пшыхьыр.
  • УпщIэ зиIэхэр мы телефонхэмкIэ 42-43-13, 42-44-27, 77-42-08 фыпсалъэ хъунущ.