ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Фестивалым хэтахэр ягъэлъэпIащ

2017-05-11

  • Иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэр автомобильнэ-гъуэгу колледжым зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ. Абы и студент пажэхэр хэтащ Анапэ дэт зыгъэпсэхупIэ лагерым, «Смена» жыхуиIэм, иригъэкIуэкI «Карта добра» фестивалым. КъыжыIапхъэщ еджапIэм и студент нэхъыфIхэр илъэсым къриубыдэу зыбжанэрэ мыпхуэдэ Iуэху зэрыхэтыр.
  •  
  • Мы гъэм лагерым кIуахэм я бжыгъэр 15 хъурт, курс нэхъыжьхэм щеджэу щIалищ вожатэу ящIыгъуу. Абыхэм гъатхэпэм и 30-м къыщыщIэдзауэ мэлыжьыхьым и 12 хъуху Анапэ щыIащ. Ар зыгъэпсэхуакIуэу къэзылъытэхэр мымащIэми, езы еджакIуэхэм зэрыжаIэжымкIэ, абыхэм зы дакъикъи лейуэ щысыну Iэмал яIакъым, сыту жыпIэмэ, унэтIыныгъэ зэхуэмыдэхэмкIэ зэхэдза- уэ сыт щыгъуи лэжьыгъэ гуэр ирахьэкI.
  • Я гукъэкIыжхэм, здэщыIа щIыпIэр къазэрыщыхъуахэм ятеухуауэ жаIэжхэм щIэдэIуа нэужь, IуэхущIапIэм и унафэщI Абрэдж Мартин псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ студентхэм. Абы къыхигъэщащ лагерым щекIуэкIа зэхьэзэхуэхэм кIапсэ зэпекъунымкIэ япэ увыпIэр мы гупым къызэрахьам зэрыригушхуэр. Iуэхум хэта дэтхэнэми унафэщIым къыбгъэдэкI фIыщIэ тхылъ яритащ, адэкIи ехъулIэныгъэфI-        хэр яIэу, Къэбэрдей-Балъкъэр Республи-кэм и цIэр фIыкIэ ягъэIуу псэуну ехъуэхъуащ.
  • КУРПЫГЪУ  Синэ.